Page 1 of 1

สอนติดตั้ง Component MDFiles ใน Joomla 3.x

Posted: 03/05/2017 11:47 am
by moomai


สอนติดตั้ง Component MDFiles ใน Joomla 3.x โดยแนะนำ MDFiles คืออะไร และความสามารถของ MDFiles จากนั้นก็เริ่มวิธีการติดตั้งอย่างละเอียด
สามารถศึกษาได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=CNmqIjRRc5I