Page 1 of 1

ICMP Protocol (ไอซีเอ็มพี โปรโตคอล) คืออะไร

Posted: 18/04/2018 5:24 pm
by Patcharanan.0399
ICMP (Internet Control Message Protocol : ไอซีเอ็มพี) เป็นโปรโตคอล (Protocol)ที่ใช้ในการตรวจสอบและรายงานสถานะของดาต้าแกรม (Datagram) ในกรณีที่เกิดปัญหากับดาต้าแกรม เช่น เราเตอร์ (Router)ไม่สามารถส่งดาต้าแกรมไปถึงปลายทางได้ ICMP จะถูกส่งออกไปยังโฮสต้นทางเพื่อรายงานข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า ICMP Message ที่ส่งไปจะถึงผู้รับจริงหรือไม่ หากมีการส่งดาต้าแกรมออกไปแล้วไม่มี ICMP Message ฟ้อง Error กลับมา เป็นไปได้สองกรณีคือ 8O ข้อมูลถูกส่งไปถึงปลายทางอย่างเรียบร้อย หรืออาจจะมีปัญหาในการสื่อสารทั้งการส่งดาต้าแกรม 8O และ ICMP Message ที่ส่งกลับมาก็มีปัญหาระว่างทางก็ได้

:lol: ICMP Protocol จึงเป็นโปรโตคอลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ (unreliable) ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ โปรโตคอลในระดับสูงกว่า Network Layer ในการจัดการให้การสื่อสารนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ แต่สามารถนำโปรโตคอล ICMP มาประยุกต์ใช้ในการแจ้ง Error ได้เพื่อตรวจสอบโปรแกรมเบื้องต้น ในส่วนของ ICMP Message จะประกอบด้วย Type ขนาด 8 บิต Checksum ขนาด 16 บิต และส่วนของ Content ซึ่งจะมีขนาดแตกต่างกันไปตาม Type และ Code ดังรูป


[attachment=0]ICMP.JPG[/attachment]


รูปภาพ http://www.tnetsecurity.com/content_bas ... wledge.php