Page 1 of 1

การสร้าง ArrayList ในภาษา Java

Posted: 09/12/2019 11:27 am
by Grammanano
การสร้าง Array จะต้องกำหนดขนาดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดได้ แต่ ArrayList สามารถเพิ่มหรือลดขนาดของ Array ได้ตามความต้องการตามขนาดของข้อมูล


บทความนี้จะพูดถึงการสร้าง ArrayList ในภาษา Java


มีรูปแบบการสร้าง คือ

Code: Select all

ArrayList<ชนิดข้อมูล> ชื่อตัวแปร = new ArrayList<ชนิดข้อมูล> (ขนาดของ ArrayList);
ยกตัวอย่างเช่น

Code: Select all

ArrayList<String> myList = new ArrayList<String>(10);
เป็นการสร้าง ArrayList ชื่อ myList เก็บค่าสตริง และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 10 (สามารถสร้างขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดขนาดเริ่มต้น)

Code: Select all

ArrayList<float> myList = new ArrayList<float>(20);
โค๊ดด้านบนเป็นตัวอย่างที่ผิด เพราะ ArrayList ไม่สามารถเก็บข้อมูลของชนิดข้อมูลพื้นฐานได้ ต้องเปลี่ยนเป็น

Code: Select all

ArrayList<Float> myList = new ArrayList<Float>(20);

***หากมีการเรียกใช้ ArrayList จะต้องมีการ import java.util.ArrayList; ก่อนเสมอ(อ้างอิง คู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java)


บทความที่เกี่ยวข้อง
การสืบทอด (Inheritance) ใน JAVA
ความแตกต่างระหว่าง Link-List กับ Array