สิทธิ์ประโยชน์ของประกันสังคม

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

fighthrmd125
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 15/02/2021 9:29 am

สิทธิ์ประโยชน์ของประกันสังคม

Post by fighthrmd125 »

-กรณีเจ็บป่วย เงื่อนไขต้องจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือน
สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นโดยที่ได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม

-กรณีคลอดบุตร เงื่อนไขต้องจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า5เดือน ภายใน15เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร
สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
ผู้ประกันตนเพศหญิงได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น)
กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

-กรณีทุพพลภาพ เงื่อนไขต้องจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือน
รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในกรณีทุพพลภาพร้ายแรง หากไม่ร้ายแรงจะได้รับตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามที่ประกาศฯกำหนด

-กรณีเสียชีวิต
เงื่อนไขต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 และ มาตรา39 และส่งสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน36เดือน
ผู้จัดการศพผู้ประกันตนสามารถขอค่าทำศพได้ 40,000 บาท กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้บุคคลที่มีชื่อระบุอยู่ในหนังสือระบุให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต หากไม่มีหนังสือระบุไว้ต้องนำมาเฉลี่ยให้บิดามารดาหรือสามีหรือภรรยาหรือบุตรในจำนวนที่เท่ากัน

ข้อมูลที่มา สำนักงานประกันสังคม

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests