Page 1 of 1

โน๊ตบุค รีสตาร์ทเองค่ะ แก้ไขยังไงคะ

Posted: 06/03/2017 1:10 pm
by moomai
โน๊ตบุค รีสตาร์ทเองค่ะ แก้ไขยังไงคะ
ปิดอัพเดทวินโด้แล้วนะคะ แค่โน๊ตบุ๊คก็รีสตาร์ทเองคะ
แล้วก็ขึ้นรูปนี่ค่ะ ต้องแก้ไขยังไงคะ เพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้
โน๊ตบุ๊ครีสตาร์ทเองคะ
โน๊ตบุ๊ครีสตาร์ทเองคะ