Page 1 of 1

สอบถามวิธีการเปิดสิทธ์ใช้งานใน google docs ค่ะ

Posted: 18/01/2019 9:34 am
by ณัฐกฤตา บุญญะฤทธิ์
สอบถามวิธีการเปิดสิทธ์ใช้งานใน google docs ค่ะ ทำอย่างไรค่ะ

Re: สอบถามวิธีการเปิดสิทธ์ใช้งานใน google docs ค่ะ

Posted: 18/01/2019 10:10 am
by tatiya
คลิกขวาที่ไฟล์ >> Share >> Advanced >> Invite people: เพิ่ม Email ที่จะให้สิทธ์
** อย่าลืม เปิดเป็น can edit

Re: สอบถามวิธีการเปิดสิทธ์ใช้งานใน google docs ค่ะ

Posted: 18/01/2019 10:17 am
by ณัฐกฤตา บุญญะฤทธิ์
ขอบคุณค่ะ