Page 1 of 1

visual studio 2008 crystal reports viewer มี ในToolbox แต่ใช้งานไม่ได้

Posted: 11/02/2020 2:33 pm
by d.direk
หลังจากสร้าง from แล้วเรียกใช้งาน Toolbox ตัว crystal reports viewer มันไม่ปรากฏหน้าต่าง ของ crystal reports viewer ที่ควรเป็น แต่พอ New Project แล้วกลับใช้งานได้