ข่าว 3G '3scenarios..อนาคต3จี'

สอบถามเรื่องทั่วไป กับ การใช้คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนะนำข่าวสารไวรัสคอม เทคนิคเล็กน้อยๆ กับ การใช้ คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
imsn
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 375
Joined: 07/05/2010 12:58 pm
Contact:

ข่าว 3G '3scenarios..อนาคต3จี'

Post by imsn »

ข่าว 3G '3scenarios..อนาคต3จี'
หลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว กรณี บมจ.กสท โทรคมนาคม ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทั้ง 7 คน หมายเลขคดีดำที่ 1411/2553 เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศของ กทช. ว่าด้วยการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี IMT 2100 บนย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เป็นผลให้การเปิดประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่น) ของ กทช. กำหนดเริ่มต้นวันที่ 20 ก.ย. นี้ ต้องชะลอออกไป ก่อให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมากมายต่ออนาคต 3จี ไทยจะเป็นอย่างไร

ความเห็นจากนัก วิชาการซึ่งคลุกคลีกับปัญหาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึงการให้ใบอนุญาต 3จี หลังจากคำสั่งของศาลมีความเห็นโดยอ้างอิงถึง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งต้องมีคณะกรรมการ กสทช. มาร่วมบริหารคลื่นความถี่ด้วย หากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า และยากกว่าในการเยียวยาแก้ไขภายหลัง หรือทำให้ปัญหายุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น

รวมทั้งเห็นว่า กฎหมายใหม่ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาแล้ว กำลัง อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อกฎหมายนี้ออกบังคับย่อมทำให้เกิดองค์กรใหม่ในการดูแลจัดสรรคลื่นความ ถี่ในภาพรวม ทั้งคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

'3scenarios'ที่อาจเป็นไปได้

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ตั้งสถานการณ์จำลองเปรียบเทียบมา 3 ซินาริโอ (scenarios) คือ 1.กรณี ศาลปกครองสูงสุด รับอุทธรณ์ฉุกเฉิน ตามที่ กทช. ยื่นเรื่องบ่ายวานนี้ (17 ก.ย.) แล้วพิพากษากลับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง การประมูล 3จี ก็จะสามารถเดินหน้า และจัดประมูลได้ภายในเดือนก.ย. นี้

หรือออกมาในแนวทางที่ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำอุทธรณ์ หรือรับแล้วยืนตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง ซึ่งหากกฎหมายใหม่ออกเสร็จจริงภายในปีนี้ กสทช. อาจออกกลางปี 2554 และถ้า กสทช. นำกฎเกณฑ์เดิมของ กทช. ชุดปัจจุบันมาใช้ การเปิดประมูลจะมีได้ประมาณปลายปี 2554 เมื่อถึงปลายปี 2555 ก็จะได้มีบริการ 3จี เกิดขึ้น โดยถ้าผลออกมาในรูปแบบใดของซินาริโอแรก ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะไม่มากเท่าไร

2.ถ้ากฎหมายออกช้า และศาลพิจารณาว่า กทช.ชุดปัจจุบันมีอำนาจ เสร็จโดยเร็วภายในปีหน้า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มากเช่นกัน

3.หากศาลปกครองใช้เวลาตัดสินนาน กฎหมายออกช้าไป การเกิดของ 3จี อาจต้องลากยาวไปอีกหลายปี และถ้ามี กสทช. ชุดใหม่เกิดขึ้น แล้วมาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่ กทช. ชุดปัจจุบันจัดทำไว้ เชื่อว่า เรื่องจะยาวออกไป ความเสียหายก็จะมากตามไปด้วย

ทั้งหมดยังไม่สามารถประเมินได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นเท่าไร แต่เสียหายมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลา แต่ยิ่งนานยิ่งเสียหายมาก

ต้องการความรวดเร็ว

"สังคมอยากเห็นคำตัดสินของศาลโดยเร็ว ไม่อยากให้ล่าช้าเหมือนวงการโทรคมนาคม หรือ วิทยุโทรทัศน์ เหมือนที่ผ่านมา 10 ปี สรรหา กสช. ได้มาก็เกิดการฟ้องร้อง กระบวนการตัดสินก็ใช้เวลายาวนาน หากยิ่งนานความเสียหายจะมาก"

หากมีคำกล่าวอ้างว่า เมื่อ 2 ปีก่อนเรายังไม่ได้ประมูล 3จีก็ยังอยู่ได้ ไม่ต้องเป็นห่วงช่วงนั้น แม้ประเทศอื่นจะลงทุน 3จีไปก่อนก็ไม่มีปัญหา แต่มาถึงเวลานี้ ปีนี้ แนวโน้มจะไปเร็ว เพราะเทคโนโลยีต่างๆ และอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เทคโนโลยี 3จีพร้อมแล้ว อย่างเช่น การออกมาของไอแพด ความต้องการใช้สื่อสารข้อมูลความเร็วสูงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คำตัดสินที่ออกมาจนเป็นผลให้คุ้มครองชั่วคราว หากศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลปกครองกลาง จะเกิดผลกระทบใหญ่ 2 แง่ คือ คลื่นโทรคมนาคมที่ใช้ทำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะไม่ใช่คลื่นโทรคมนาคมเพียงอย่างเดียว ก็เท่ากับบริการอื่นๆ อย่างเช่น ไวแม็กซ์ ก็จะได้รับผลกระทบไปเช่นกัน แม้คลื่นไวแม็กซ์จะไม่กระทบต่อใคร หรือผลประโยชน์ไม่มาก แต่ กทช. ก็ต้องไม่กล้าออกใบอนุญาตแน่

เมื่อมองในภาพใหญ่ หากอนาคตรัฐบาล คณะรัฐมนตรี (ครม.) และ กทช. ต้องการทำอะไรบางอย่าง เช่น รัฐบาลมีเรื่องมาบตาพุด แล้วศาลคุ้มครอง กทช.จัดประมูล 3จี ก็มีกรณีคุ้มครองจากศาล ความเชื่อถือของรัฐบาลและหน่วยงานทางปกครองต่อสายตาต่างชาติก็ลดลง "ใครจะเข้ามาลงทุน"

"รัฐบาลจะเปิดเสรี และให้ใบอนุญาตการลงทุนในประเทศกลายเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก มีเดิมพันถึงประโยชน์ประเทศ ทั่วโลกธุรกิจต่างๆ เจ๊งไปเยอะ เพราะการคุ้มครองชั่วคราว อย่างอเมริกา คดีทรัพย์สินทางปัญญา พอมีใครคิดอะไรขึ้นมาใหม่ มีผู้ไปฟ้องละเมิดสิทธิ แล้วได้รับการคุ้มครองชั่วคราว ให้นำของออกจากตลาดไปก่อน ทำธุรกิจเจ๊งไปเยอะ ความยุติธรรมอาจเกิดภายหลังด้วยคำตัดสินละเมิดหรือไม่ละเมิด ซึ่งไม่มีใครโต้เถียงเรื่องนี้ ขั้นตอนอยู่ที่การคุ้มครอง หากยาวนาน ผู้ที่รักษาสภาพเดิมจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ"

หวั่นเป็นทศวรรษที่สาบสูญ

หากจะให้ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น นายสมเกียรติ เห็นว่า ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามซินาริโอไหน หากเป็นเช่นซินาริโอที่ 3 ก็จะกลายเป็น "ทศวรรษที่หายสาบสูญ" เช่นที่เคยเกิดขึ้นกับช่วงเวลาการก่อเกิด กสช. ที่ใช้เวลานับทศวรรษก็ยังไม่เกิด กระทั่งจะกลายเป็นคณะกรรมการ กสทช. ตาม พ.ร.บ.ใหม่

นายสมเกียรติ ระบุว่าทั้งนัก ลงทุน และประชาชนต้องการเห็นความเร็วของคำตัดสิน ต้องการทราบว่า กทช. มีอำนาจ หรือไม่มีอำนาจจัดสรรคลื่นความถี่ ให้ใบอนุญาตโทรคมนาคม เพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปในแนวทางใดๆ ก็ตาม

ความเสียหายจะขึ้นกับจำนวนปี และการจะเข้ามาลงทุนในทุกธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม หากรัฐบาลบอกทำได้ แต่ศาลบอกทำไม่ได้ เรื่องลากไป 3 ปี นักลงทุนจะหนีไปที่อื่นหมด ประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ "เวลา" พร้อมยกตัวอย่างเรื่องการตัดสินค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (ไอซี) ก็ใช้เวลานาน

"เป็นการสูญเสียโอกาสของผู้บริโภค ต้องหาบริการทดแทน และรัฐต้องหาบริการทดแทนมาให้ คือ ไวร์เลส อินเทอร์เน็ต รูปแบบอื่นๆ แต่เมื่อคำตัดสินครอบคลุมไปไกลแล้วจะมีบริการใดออกมาทดแทนได้" นายสมเกียรติ ตั้งข้อสงสัย
ช่วยตอบเพราะอยากโปรโหมทเว็บ คิคิคลิกเลย
หาเพื่อนฝรั่งคุย M ...

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24680
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ข่าว 3G '3scenarios..อนาคต3จี'

Post by mindphp »

เรื่อง 3G ดูท่าทางอีกยาวกว่าจะจบ นะครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests