ข่าว 3G ไอซีทีชง ครม.ให้ทีโอทีทบทวนแผนธุรกิจโครงข่าย 3G

สอบถามเรื่องทั่วไป กับ การใช้คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป แนะนำข่าวสารไวรัสคอม เทคนิคเล็กน้อยๆ กับ การใช้ คอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ฝากคำถามไว้ได้นะค่ะ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
imsn
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 375
Joined: 07/05/2010 12:58 pm
Contact:

ข่าว 3G ไอซีทีชง ครม.ให้ทีโอทีทบทวนแผนธุรกิจโครงข่าย 3G

Post by imsn »

ไอซีทีชง ครม.ให้ทีโอทีทบทวนแผนธุรกิจโครงข่าย 3G หั่นวงเงินลงทุนลง 9 พันล้าน และเปลี่ยนแปลงวิธีการประกวดราคาสากลเป็นวิธีการประกวดราคาทั่วไป...<br /><br />ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ก.ย. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเสนอให้ ครม.พิจารณา เรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 เรื่อง โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 โดยขอความเห็นชอบให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ทบทวนแผนธุรกิจโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 และเปลี่ยนแปลงวิธีการประกวดราคาสากลเป็นวิธีการประกวดราคาทั่วไป<br /><br />ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ทก.)รายงานว่า บมจ.ทีโอที ได้หารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในประเด็นของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เกี่ยวกับเรื่องผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบพร้อมแนวทางแก้ไขจากการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 แล้วได้รับการชี้แจงว่า บมจ.ทีโอที ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามย่อมมีสิทธิและสามารถ ประกอบกิจการโดยใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรในการบริหารโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G ได้ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ มติ กทช. ที่เกี่ยวข้อง และการเตรียมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบการกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ 3G ของ กทช. นั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสิทธิและหน้าที่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บมจ.ทีโอที ตามใบประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้ทบทวนแผนธุรกิจ โครงการ 3G โดยปรับลดวงเงินลงทุนโครงการเหลือ 19,980 ล้านบาท และพร้อมที่จะเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้<br /><br />ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ได้เห็นชอบแผนธุรกิจโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ดังนั้น ทก.จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 โดยให้ความเห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที ดังนี้ 1 .ทบทวนแผนธุรกิจโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ดังนี้ รายการ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551คณะกรรมการ บมจ.ทีโอจี เห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 25531. วงเงินลงทุนโครงการรวม จำนวนสถานีฐาน29,000 ล้านบาท 5,220 แห่ง19,980 ล้านบาท * ลดลง 9,020 ล้านบาท 5,320 แห่ง * เพิ่มขึ้น 100 แห่ง- ส่วนประกวดราคา23,600 ล้านบาท17,440 ล้านบาท- ส่วนเงินลงทุนในอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อขยายขีดความสามารถของโครงข่ายและบริการ ให้ต่อเนื่อง3,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ระบบ Billing ระบบ convergence โทรศัพท์ประจำที่และเคลื่อนที่และบริการเสริม540 ล้านบาท- ปรับปรุงโครงข่ายเดิมของ บจ.เอซีที โมบาย จาก 2G เป็น 3G2,400 ล้านบาท2,000 ล้านบาท<br /><br />2. ผลตอบแทนทางการเงินอัตราค่าตอบแทนของโครงการ (IRR) = ร้อยละ 20.10 มูลค่าปัจจุบัน (NPV) = 15,211 ล้านบาท ช่วงเวลาคืนทุน (Pay Back Period) = 7 ปี 5 เดือนIRR = ร้อยละ 19.49 NPV = 11,411 ล้านบาท P/B = 7 ปี 3. จำนวนลูกค้า5 ล้านเลขหมาย ภายในปี 2548 จำนวน 7.4 ล้านเลขหมาย ภายในปี 2548<br /><br />4. รูปแบบธุรกิจขายส่ง- ร้อยละ 6 จากยอดรวมตลาด 68 ล้านเลขหมาย Penetration Rate 105% ปี 2558ร้อยละ 8 จากยอดรวมตลาด 91 ล้านเลขหมาย Penetration Rate 131% ปี 2558 5.ส่วนแบ่งการตลาด 2. เปลี่ยนแปลงวิธีการประกวดราคาสากลเป็นวิธีการประกวดราคาทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันบริษัทชั้นนำด้านโทรคมนาคมทุกบริษัทมีผู้แทนและสาขาอยู่ใน ประเทศไม่ต่ำกว่า 5 ราย ดังนั้น จึงมีผู้เข้าประกวดราคาในประเทศมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่าง สมบูรณ์และนำมาซึ่งข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อ บจม.ทีโอที ได้ โดยการใช้วิธีการประกวดราคาทั่วไปภายในประเทศแทนวิธีการประกวดราคาสากลจะ ประหยัดเวลาการดำเนินงานได้ประมาณ 60 วัน และช่วยให้ บมจ.ทีโอที สามารถพัฒนาระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ได้แล้วเสร็จก่อนผู้ประกอบการรายอื่น.
ช่วยตอบเพราะอยากโปรโหมทเว็บ คิคิคลิกเลย
หาเพื่อนฝรั่งคุย M ...

Return to “ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests