Page 1 of 1

สร้างแอพทำโปรเจค

Posted: 08/11/2018 6:26 pm
by Jack13
อยากสร้างแอพทำโปรเจคครับ
-คือจะทำเครื่องเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านแอพครับแต่อาจารย์ให้โจทย์มาว่าจะต้องเขียนแอพเองแล้วก็สามารถใช้งานได้จริง
แล้วแอพต้องสามารถลงPlay storeได้ พี่ๆช่วยแนะนำวิธีหน่อยครับ