หลักสำคัญในการร่างสัญญา ตัวอย่างหนังสือสัญญา

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

หลักสำคัญในการร่างสัญญา ตัวอย่างหนังสือสัญญา

Post by EyePornnipa »

หลักสำคัญในการร่างสัญญา

สัญญา คือ ข้อตกลงในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างบุคคลสองฝ่าย หรือหลายๆฝ่ายร่วมกัน ซึ่งเอกสารสัญญาเมื่อมีการจัดทำ และลงนามสัญญาร่วมกันแล้วจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย กล่าวคือ สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานได้ หากเกิดกรณีข้อพิพาททางคดี โดยก่อนการจัดทำและลงนามร่วมกันจะต้องรับทราบข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาและจะต้องปฎิบัติที่เป็นไปตามสัญญา โดยในการจัดทำสัญญานั้น ผู้จัดทำจะต้องระบุรายละเอียดเนื้อหาสาระที่สำคัญ โดยหลักสำคัญในการร่างสัญญา ดังนี้

1.ข้อมูลผู้ทำสัญญา จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ของผู้ทำสัญญา ในรูปแบบของส่วนบนของสัญญา

2.ประเภทสัญญา เช่น สัญญาจ้างงาน สัญญาบริการซอฟต์แวร์ เป็นต้น

3.สถานที่จัดทำสัญญา วันที่ทำสัญญา และรายละเอียด ระหว่างคู่สัญญา ต้องระบุวันที่จัดทำสัญญา สัญญาฉบับนี้จัดทำระหว่างใครกับใคร พร้อมระบุที่อยู่ และต้องให้ชื่อเรียกในสัญญาเช่น สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ ................... เมื่อวันที่ ....................... สัญญาระหว่าง ............ อยู่เลขที่ ........................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ .................. อยู่เลขที่ ........................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

4.รายละเอียดของสัญญา หรือวัตถุประสงค์ (อ้างอิงเอกสาร) เช่น ผู้ว่าจ้างตกลงผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงทำ ................. ตามเอกสารแนบเลขที่
............... ที่ทางผู้ว่าจ้างได้แนบเอกสารมาเพื่อเป็นความต้องการหลักในการจัดทำ ...................... โดยผู้จ้างได้ตกลงรับจ้างเป็นราคารวมทั้งสิ้น ...............(.......................) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

5.ข้อกำหนดเรื่องราคา และข้อตกลงเรื่องการชำระ เช่น แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หรือ จ่ายทุกๆสิ้นเดือน ตัวอย่าง เช่น
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างห้แก่ผู้รับจ้าง เป็นงวดรวม 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 วันที่ …………………………………………….เป็นเงิน …………………………………………..บาท
งวดที่ 2 วันที่ …………………………………………….เป็นเงิน …………………………………………..บาท
งวดที่ 3 วันที่ …………………………………………….เป็นเงิน …………………………………………..บาท

6.ข้อกำหนดอื่นๆ นอกเหนือจากหัวข้อที่ระบุข้างบน ก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆได้ เช่น ข้อกำหนดของการดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ................
,ข้อกำหนดของการบอกเลิกสัญญา หรือค่าปรับการจ่ายชำระล่าช้า เป็นต้น

7.การลงนามร่วมกัน ก่อนการลงนามคู่สัญญาจะต้องอ่านทำความเข้าใจรายละเอียด เพื่อรับทราบกันทั้งสองฝ่าย โดยจะต้องจัดทำสัญญาจำนวน 2 ฉบับ เพื่อถือเก็บไว้ทั้งสองฝ่าย พร้อมลงนามของพยาน และประทับตราบริษัทด้วย(ถ้ามี)

ตัวอย่างร่างสัญญา ดังนี้
2019-08-22_17-11-11.png
2019-08-22_17-11-11.png (108.6 KiB) Viewed 310 times
2019-08-22_17-20-40.png
2019-08-22_17-20-40.png (20.66 KiB) Viewed 310 times

อ้างอิง : http://www.dv.co.th/blog-th/contract-tips-for-startup/

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Google Adsense [Bot] and 56 guests