สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) คือ

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) คือ

Post by EyePornnipa »

สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) คือ สินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ ที่สามารถวัดมูลค่ามาเป็นมูลค่าได้ ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 รอบบัญชี หรืออายุการใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ปี ซึ่งจะต้องทำการตัดจ่าย ค่าเสื่อมราคา ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น รับรู้เป็น ค่าใช้จ่าย ในรอบบัญชีนั้นๆ เพื่อแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับมูลค่าตามสภาพการใช้งานคงเหลือจริงๆ หรือ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ

Image

การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา ดังนี้
เดบิต ค่าเสื่อมราคา XX >> หมวดค่าใช้จ่าย
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม XX >> หมวดสินทรัพย์ แสดงเป็นยอดหักสินทรัพย์

มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ เท่ากับ ราคาทุน - ค่าเสื่อมราคาสะสม - ค่าเผื่อการด้อยค่า

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
>> สินทรัพย์ที่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถจับต้องได้ ตัวอย่างเช่น ที่ดิน ยานพาหนะ อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น
>> สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน คือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยต่าเปล่าได้ ไม่สามารถจับต้องได้ ตัวอย่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

อ้างอิง :
http://www.fap.or.th/upload/9414/7tqSdZRPoE.pdf
https://www.pangpond.co.th/p=5973
https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/wp-content/uploads/2017/11/WS1.pdf

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ปัญหาการใช้ MooZiiCart”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest