การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ใน Google Slides

หมวดนี้มีความรู้ ทิปการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของ Google สำหรับใช้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Classroom, Google Search, Google Maps, Google Sites, Google ชีต, Google ปฏิทิน, Google ฟอร์ม, Google สไลด์, Google Doc
ซึ่งต่อมาจากเนื้อหาที่แชร์ไว้บนเว็บที่นี่
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8 ... -work.html

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Rujikon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 491
Joined: 02/05/2018 9:57 am

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ใน Google Slides

Post by Rujikon »

Google Slides สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างหลากหลาย ทั ้งในรูปแบบการน าเสนอใน
ชั้นเรียน กิจกรรมที่น่าสนใจ ที่นำไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มออนไลน์ในชั ้นเรียนได้ ซึ่งสามารถกำหนดค่า
การแบ่งปันให้กับบุคคลอื่น ไฟล์ที่เราแบ่งปันนั ้นก็จะถูกอัพเดตตลอดเวลาได้ ดังนี ้

1. เปิดสไลด์ที่ต้องการแบ่งปันใช้งานร่วมกัน จากนั ้นคลิกปุ่ ม Share หรือคลิกที่แถบเมนู File เลือกค าสั่งShareจะ
ปรากฏหน้าต่างShare with othersขึ ้นมา
2. ป้อนชื่อหรืออีเมล์ที่ต้องการแบ่งปัน
3.คลิกไอคอน เพื่อก าหนดสทิธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการท างานร่วมกัน มี 3 รูปแบบดังนี ้
[list]- แก้ไขได้ คือ สามารถแก้ไข ปรับปรุง ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้
- แสดงความเห็นได้ คือ สามารถแก้ไข ปรับปรุง ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ แต่เมื่อบุคคลที่เราแบ่งปันไฟล์ให้แก้ไข
ไฟล์หรือโฟลเดอร์จะเป็นการให้ค าแนะนาแก่เจ้าของไฟล์
- ดู้ได้ คือ สามารถดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้เพียงอย่างเดียว[/list]
4. ส่งข้อความไปยังผู้รับได้ในช่อง Add a note
5. คลิกปุ่ ม Sent เพื่อทำการส่ง
6. ในการแบ่งปันไฟล์เราสามารถเข้าไปตั ้งค่าการแบ่งปันอื่นๆ โดยคลิกที่ Advance
[attachment=0]9999.png[/attachment]
7. คัดลอกlink เพื่อนำไปแบ่งปัน
8. Share ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Twitter หรือ Google+ เป็นต้น
9. ป้อนชื่อหรืออีเมล์ที่ต้องการแบ่งปัน
10. การตั ้งค่าการเข้าถึงไฟล์ คลิก Change จะปรากฏหน้าต่าง Link sharingซึ่งการตั ้งค่าการแบ่งปัน มีดังนี ้
[list]- เปิด สาธารณะ หมายถึง ผู้ใช้งานทุกคนสามารถค้นหาไฟล์ และโฟลเดอร์ที่
แบ่งปันนี ้ได้ สามารถค้นหาเจอจากระบบค้นหาของ Google หรือระบบค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องมีGoogle Account ก็สามารถใช้งานไฟล์ หรือ โฟลเดอร์นั ้นได้ ตัวเลือกนี ้เหมาะสาหรับเอกสารที่ต้องการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่เป็นเอกสารที่มีความลับต้องปกปิด
- เปิด ทุกคนเห็นลิงค์ หมายถึง ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์ หรือ โฟลเดอร์นี ้ได้ โดยการ
ได้รับลิงก์จากเจ้าของไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ส่งให้เท่านั ้น ส่วนคนอื่นที่ไม่มีลิงก์หรือไม่ได้รับลิงก์ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ ผู้เข้า
ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมีGoogle Account ก็สามารถเข้าใช้งานได้ เพียงแค่มีลิงก์ที่ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้ได้ ตัวเลือกนี ้จึง
เหมาะส าหรับการแชร์ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ให้เฉพาะบุคคล เช่น การส่งอีเมล์พร้อมแนบลิงก์ของไฟล์ หรือโฟลเดอร์นี ้
- เปิด ู ใช้ที่ระบุ หมายถึง ผู้ใช้ต้องมีGoogle Account และถูกระบุชื่อจากเจ้าของไฟล์
เท่านั้น ถึงจะเข้าใช้ได้ ตัวเลือกนี ้เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้น [/list]
[attachment=1]22.png[/attachment]

ที่มาของข้อมูล : https://csc.kmitl.ac.th
Attachments
22.png
22.png (93.55 KiB) Viewed 547 times
9999.png
9999.png (70.49 KiB) Viewed 547 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Google For Work Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests