Page 1 of 1

การย้อนดูประวัติการแก้ไขใน Google Docs

Posted: 06/07/2018 9:53 am
by wilawan
เมื่อผู้ใช้งานจัดทำเอกสาร Google Docs มีเมนูสำหรับเรียกดูประวัติการแก้ไขเอกสารย้อนหลังได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อเวอร์ชันของเอกสารที่ต้องการไว้ได้ เพื่อง่ายต่อการเรียกดู เมื่อเวลาผ่านไป หากผู้ใช้งานไม่ตั้งชื่อเวอร์ชันไว้ ผู้ใช้งาน จะต้องเรียกดูประวัติของเอกสาร ว่าเวอร์ชันที่ต้องการนั้น อยู่วันที่เท่าไหร่ ซึ่งจะใช้เวลาในการสืบค้นนาน

1. ไปที่เมนู ไฟล์ > ประวัติเวอร์ชัน > ตั้งชื่อเวอร์ชันปัจจุบัน

Image

2. ตั้งชื่อเวอร์ชันตามต้องการ แล้วกดปุ่ม บันทึก

Image

3. ไปที่เมนู ไฟล์ > ประวัติเวอร์ชัน > ดูประวัติเวอร์ชัน

Image

4. แสดงชื่อเวอร์ชันที่ได้ตั้งไว้

Image

5. เมื่อต้องการย้อนดูประวัติการแก้ไข ให้คลิกเลือกที่ชื่อเวอร์ชันที่ต้องการ โปรแกรมก็จะแสดงเอกสารเวอร์ชันที่เราเลือกไว้ แล้วกดปุ่ม คืนค่าเวอร์ชัน

Image