Page 1 of 1

ทำตัว setup php

Posted: 20/05/2006 6:55 am
by ruti
ถ้าจะทำตัว setup ก็คงต้อง รวมเรา php + mysql +apache code php ไว้ด้วยกันนะครับ
และ php ก็สามารถเข้ารหัสได้....ประโยคนี้กล่าวไว้ถูกต้องหรือเปล่า ถ้าถูกต้องมีวิธีการทำอย่างไรช่วยแนะนำหน่อยครับ........