การดึงข้อมูลจากตาราง 2 ตารางที่เก็บค่าไอดีเดียวกันยังไง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

popko69

การดึงข้อมูลจากตาราง 2 ตารางที่เก็บค่าไอดีเดียวกันยังไง

Post by popko69 » 20/07/2012 8:23 pm

ตารางที่1 ชื่อ student

ตารางที่ 2 ชื่อ qustion_stu


จาก 2 ตารางนี้สังเกตจะมี st_id เหมือนกัน

ผมนำข้อมูล ตาราง qustion_stu มาแสดงแล้วจะดึงชื่อ- นามสกุล รหัสประจำตัว ของตาราง student มาใช้ยังไงโดยที่สองตารางนี้มีค่าไอดีเหมือนกัน

ถ้า result_all.php?st_id=13 จะได้ ชื่อ โป้ง นามสกุล วงค์อนุ รหัสประจำตัว 111111111112
ถ้า result_all.php?st_id=18 จะได้ ชื่อ 6666 นามสกุล 6666 รหัสประจำตัว 111111111112

ตัวนี้เป็นการประเมินนักศึกษานะครับ
เกือบลืม โดยอาจารย์จะเป็นคนดูการประเมินของนักศึกษานะครับ

อยากได้โค๊ต และอธิบายให้หน่อย

โค๊ตที่ทำมา

<?PHP
session_start();
require_once('inc/conn_db.php');
require_once('inc/function.php');
include "connect.php";
$st_id = $_GET['st_id'];
if(!$st_id)
{
exit("<script>window.location='rst.php';</script>");
}
$sql = "select * from question_stu left join student on (question_stu.st_id = student.st_id ) where qstu_id = '$qstu_id'";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$avg=mysql_fetch_array($result);

$sql="select * from question_stu where st_id = $st_id";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$n=mysql_num_rows($result);

$sql="select AVG(q1),AVG(q2),AVG(q3),AVG(q4),AVG(q5),AVG(q6),AVG(q7),AVG(q8),AVG(q9),AVG(q10),AVG(q11),AVG(q12),AVG(q13),AVG(q14) from question_stu where st_id = '$st_id'";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$avg=mysql_fetch_array($result);


$sql="select STDDEV(q1),STDDEV(q2),STDDEV(q3),STDDEV(q4),STDDEV(q5),STDDEV(q6),STDDEV(q7),STDDEV(q8),STDDEV(q9),STDDEV(q10),STDDEV(q11),STDDEV(q12),STDDEV(q13),STDDEV(q14) from question_stu where st_id = '$st_id'";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$sd=mysql_fetch_array($result);

?>
<HTML>
<HEAD><TITLE></TITLE><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<style type="text/css">
<!--
.style1 {
color: #FFFFFF;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
</HEAD>
<BODY>
<table width="1127" border="0">
<tr>
<td width="139" rowspan="8"><img src="../img/pic_school.png" width="132" height="202"></td>
<td width="302">&nbsp;</td>
<td width="346">&nbsp;</td>
<td width="42">&nbsp;</td>
<td width="45">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="23">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="25"><div align="center">วิทยาเขตวังไกลกังวล</div></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="25">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td height="21">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><div align="center">
<table width="1116" border="0">
<tr>
<td colspan="5"><div align="center"><strong>ผลการประเมินนักศึกษา</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="203">&nbsp;</td>
<td width="132">ชื่อ-นามสกุล</td>
<td width="294"><?PHP echo $rowc['s_sir']."&nbsp;".$rowc['s_name']."&nbsp;".$rowc['s_lastname']; ?>&nbsp;</td>
<td width="92">รหัสประจำตัว</td>
<td width="373"><?PHP echo $rowc['s_card']; ?>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div></td>
</tr>
</table>
<table width="1128" height="30" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC">
<tr align="center" bgcolor="#EFEFEF" >
<td width="84" rowspan="2" bgcolor="#000000"><p class="style1">หัวข้อ</p></td>
<td width="771" rowspan="2" bgcolor="#000000"><span class="style1">รายละเอียด</span></td>
<td colspan="3" bgcolor="#000000"><span class="style1"><b>ระดับความคิดเห็น</b></span></td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#EFEFEF" >
<td width="89" bgcolor="#000000"><span class="style1">จำนวน(คน)</span></td>
<td width="111" bgcolor="#000000"><p class="style1">โดยเฉลี่ย</p></td>
<td width="67" bgcolor="#000000"><span class="style1">SD</span></td>
</tr>
<?
require_once "question.php";
for ($i=1;$i<=14;$i++) {
$avg_view = round ($avg [$i-1],2);
$sd_view = round ($sd[$i-1],2 );
echo "
<TR BGCOLOR='#FFFFFF'>
<TD ALIGN='center'> $i </TD>
<TD> &nbsp; <A HREF='bar_all.php? ch=$i' TARGET='_blank'>$q[$i]</A></TD>
<TD ALIGN ='center'> $n </TD>
<TD ALIGN ='center'> $avg_view </TD>
<TD ALIGN ='center'> $sd_view </TD>
</TR>";
}
?>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</BODY>
</HTML>
Last edited by mindphp on 20/07/2012 8:26 pm, edited 1 time in total.
Reason: ย้ายกระทู้โพสผิดหมวด ครอบโค้ด [code=php] โค้ดของ ท่าน [/code] ภาพไม่ขึ้น โพสภาพอัพโหลดมาที่เว็บบอร์ดโดยตรงอย่าใช้เว็บฝากไฟล์

sairung
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 12
Joined: 25/03/2011 9:34 pm

Re: การดึงข้อมูลจากตาราง 2 ตารางที่เก็บค่าไอดีเดียวกันยังไง

Post by sairung » 26/07/2012 4:21 pm

ถ้า primary key ของตารางทั้ง 2 เป็นแบบ Auto increment มันก็ยากนะคะ เพราะ มันใส่มาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว ทางที่ดี เปลี่ยนเป็น join s_card (รหัสประจำตัวนักศึกษา) ดีกว่า

หรือ


เปลี่ยน ฟิล st_id ของตาราง qustion_stu ให้เป็น foreign keyแทน แล้วสร้าง primary key ใหม่ ใช้ชื่ออื่น
จะได้ตั้ง st_id ให้ตรงกันได้ค่ะ

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 121 guests