Page 1 of 1

[ต้องการ]โค้ดแก้ไขสถานะเมื่อเกินกำหนดวัน

Posted: 18/01/2013 12:54 am
by masterjame
สิ่งที่ต้องการนะครับ อยากให้ fields status ที่เป็นคำว่า "รอการชำระเงิน"
เปลี่ยนเป็นคำว่า "ไม่พบยอดเงิน" เมื่อเกินเวลาใน fields date เป็นเวลา 3 วันครับ

ขอบคุณมากๆครับ

Re: [ต้องการ]โค้ดแก้ไขสถานะเมื่อเกินกำหนดวัน

Posted: 18/01/2013 5:32 pm
by masterjame
รูป Database ครับ

ลองโค้ดพวกนี้แล้วครับ ไม่ได้สักที มึนเลย ติดมาหลายวันละ

Code: Select all

$sql = "UPDATE `order` FROM status WHERE status='รอการชำระเงิน' set status='ไม่พบยอดเงิน' AND DATEDIFF(CURDATE(), `date`) > 3";
	mysql_query($sql) or die(mysql_error());

Re: [ต้องการ]โค้ดแก้ไขสถานะเมื่อเกินกำหนดวัน

Posted: 23/01/2013 7:30 am
by comscizaa
พอเป็นแนวทางนะครับ ต้องเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดวันที่จะให้อัพเดทเข้าไปอีก 1 ฟิลด์ครับ เช่น ฟิลด์ date เป็นวันที่สั่งซื้อ เราก็เพิ่มฟิลด์ update เข้าไป โดยใช้การคำนวนเวลาบวกเข้าไปอีก 3 วันเพิ่มลงไปในนี้ พอถึงกำหนด อัพเดทก็ใช้เงื่อนไขเปรียบเทียบที่ฟิลด์ update ครับ

ถ้าจะให้คำสั่งทำงานอัตโนมัติ ให้ใช้ cronjob ช่วยครับ