สร้าง pdf ให้ขึ้นหน้าใหม่เอง และให้ขึ้นแถบตาราง โดยดึงมาจาก query ข้อมูล tcpdf

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nickiie

สร้าง pdf ให้ขึ้นหน้าใหม่เอง และให้ขึ้นแถบตาราง โดยดึงมาจาก query ข้อมูล tcpdf

Post by nickiie »

queryข้อมูลออกมาแล้ว เวลาจะขึ้นหน้าใหม่ อยากให้แถบหัวข้อและหัวตารางมา แล้วลำดับข้อมูลก็ต่อจากก่อนหน้า และอยากให้แสดงเลขหน้าด้วยอ่ะค่ะ คือตอนนี้แสดงออกมา2หน้า แต่หน้าที่2ไม่มีแถบหัวข้อและหัวข้อตารางให้ค่ะ ต้องทำยังไงเหรอค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

Code: Select all


@session_start();
require_once('./config/lang/eng.php');
require_once('./tcpdf.php');


// create new PDF document
$pdf = new TCPDF('P', 'mm', 'A4', true, 'UTF-8', false);
$pdf->setViewerPreferences(array('PrintScaling' => 'None'));
$pageDimensions = $pdf->getPageDimensions();
$yOffset = ceil($pdf->GetY());

// set document information
$pdf->SetCreator(PDF_CREATOR);
$pdf->SetAuthor('Nicola Asuni');
$pdf->SetTitle('TCPDF Example');
$pdf->SetSubject('TCPDF Tutorial');
$pdf->SetKeywords('TCPDF, PDF, example, test, guide');
// remove default header/footer
$pdf->setPrintHeader(false);
$pdf->setPrintFooter(false);

// set header and footer fonts
$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));

// set default monospaced font
$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

//set auto page breaks
$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_FOOTER);

//set image scale factor
$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

//set some language-dependent strings
$pdf->setLanguageArray($l);

// ---------------------------------------------------------

// set font
$pdf->SetFont('thsarabun', '', 14);
$pdf->SetMargins(12, 15, 10, true);

$pdf->AddPage(); 

require 'databases.php';
require './academicyear.php';


$html = '

<h3 align="center">
		แบบรายงานผลการประเมินวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์<br/>
		ประจำภาคการศึกษาที่ &nbsp;'.$_POST['term'].'/'.$_POST['year'].'<br/>
</h3>

<table border="1">
	<tr>
		<td width="25" rowspan="2" align="center" style="font-weight:bold;">ที่</td>
		<td width="100" rowspan="2" align="center" style="font-weight:bold;">รหัสประจำตัว</td>
		<td width="230" rowspan="2" align="center" style="font-weight:bold;">ชื่อ-สกุล (รหัสวิชาวิทยานิพนธ์)</td>
		<td width="60" rowspan="2" align="center" style="font-weight:bold;">สาขาวิชา</td>
		<td width="185" colspan="3" align="center" style="font-weight:bold;">หน่วยกิตวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์</td>
		<td width="60" colspan="2" align="center" style="font-weight:bold;">หน่วยกิต</td>

	</tr>

	<tr>
  	<td width="75" align="center" style="font-weight:bold;">ตามหลักสูตร</td>
  	<td width="45" align="center" style="font-weight:bold;">สะสม</td>
  	<td width="65" align="center" style="font-weight:bold;">ลงทะเบียน</td>
    <td width="30" align="center" style="font-weight:bold;">IP</td>
    	<td width="30" align="center" style="font-weight:bold;">U</td>
	</tr>';

	$db = new databases();
	$sql = "SELECT * FROM student LEFT JOIN session ON (student.Std_Session_Code=session.Session_Code) LEFT JOIN major ON (student.Std_Major_Code=major.Major_Code) LEFT JOIN std_type ON (std_type.Std_Type_Code=student.Std_Type_Code) LEFT JOIN estimate ON ((student.Std_Code=estimate.Reg_Std_Code) AND (estimate.Etm_Term=$_POST[term] AND estimate.Etm_Year=$_POST[year])) LEFT JOIN register ON (student.Std_Code=register.Reg_Std_Code) LEFT JOIN register_course ON ((student.Std_Code=register_course.Reg_Std_Code) AND (register_course.Reg_Term=$_POST[term] AND register_course.Reg_Year=$_POST[year]) AND (register_course.Reg_Course_ID='463004' OR register_course.Reg_Course_ID='463005')) LEFT JOIN applicable_course ON (register_course.Reg_Course_ID=applicable_course.Course_ID) WHERE (estimate.Etm_Pfs_Code_Main1='' AND estimate.Etm_Pfs_Code_Main2='') AND (estimate.Etm_Term =$_POST[term] and estimate.Etm_Year =$_POST[year]) ORDER BY session.Session_Name_Eng ASC, estimate.Etm_term ASC, estimate.Etm_Year ASC, student.Std_Code ASC";

	$data_estimate = mysql_query($sql);
	$rows = mysql_num_rows($data_estimate);

	$i=0;
	$pass=0;
	
	while($data = mysql_fetch_array($data_estimate)){
		$html .= '<tr>
					<td width="25" align="center">'. ++$i .'</td>
					<td width="100" align="center">'. $data['Std_Code'] .'</td>
					<td width="230">&nbsp;'. $data['Std_Name'] .' ('. $data['Reg_Course_ID'] .')</td>
					<td width="60" align="center">'. $data['Session_Name_Eng'] .'</td>
					<td width="75" align="center">'. $data['Course_Unit'] .'</td>
					<td width="45" align="center">'. $data['Etm_Cumulative_Unit'] .'</td>
					<td width="65" align="center">'. $data['Reg_Master_Thesis_Unit'] .'</td>
					<td width="30" align="center">'. $data['Etm_IP'] .'</td>';

					$reg_unit=$data['Reg_Master_Thesis_Unit'];
					$pass_unit=$data['Etm_IP'];
					$nopass_unit=$reg_unit-$pass_unit;

					$html .= '<td width="30" align="center">'. $nopass_unit .'</td>
				</tr>';

				if($data['Etm_IP']!=0){
					$pass++;
				}
 	
 	}
 	
 	$nopass = $i-$pass;

 	$sql_master = "SELECT * FROM professor WHERE Pfs_Type_Code='1'";
 	$query_master = mysql_query($sql_master);
 	$data_master = mysql_fetch_array($query_master);

$html .= '</table>
<h4>ทั้งหมด '. $i .' คน : ผ่าน '. $pass .' คน &nbsp; ไม่ผ่าน '. $nopass .' คน<br/></h4>

$pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, '');
	//$pdf->writeHTML(UTFEncode('HTML'));

$pdf->lastPage();
ob_clean();
$pdf->Output('report.pdf', 'I');
	
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สร้าง pdf ให้ขึ้นหน้าใหม่เอง และให้ขึ้นแถบตาราง โดยดึงมาจาก query ข้อมูล tcpdf

Post by mindphp »

ใช้ tcpdf เวอร์ชั่นไหนครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27133
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สร้าง pdf ให้ขึ้นหน้าใหม่เอง และให้ขึ้นแถบตาราง โดยดึงมาจาก query ข้อมูล tcpdf

Post by mindphp »

เพิ่ม

Code: Select all

// เพิ่มก่อนที่จะทำหน้าใหม่
$pdf->startPageGroup();

// หน้าใหม่ที่ต้องการ เพิ่ม 
$pdf->AddPage();
// ข้อมูลที่ต้องการเขียนลงไปในหน้าอื่น 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
nickiie

Re: สร้าง pdf ให้ขึ้นหน้าใหม่เอง และให้ขึ้นแถบตาราง โดยดึงมาจาก query ข้อมูล tcpdf

Post by nickiie »

หน้า1
Image

หน้า2
Image

อยากให้หน้า2มีแถบหัวชื่่อเรื่องและหัวตารางเหมือนหน้าที่1อะค่ะ แล้วให้เลขลำดับต่อกันจากหน้าที1 ซึ่งลำดับสุดท้ายของหน้าที่1คือ38 ค่ะ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests