Page 1 of 1

อยากทราบโค้ด จำนวนในการ login ครับ

Posted: 20/02/2015 4:43 pm
by phiroch
เมื่อ User มีการ Login แต่ล่ะครั้ง จะมีการเพิ่มจำนวนในการ Login ทุกครั้งครับ

อยากทราบว่าจะต้องเขียนโค้ดอย่างไรครับ

Re: อยากทราบโค้ด จำนวนในการ login ครับ

Posted: 23/02/2015 10:12 am
by thatsawan
เพิ่มฟิวมาสำหรับเก็บ เเล้วก้อ updaate +1 ตอนที่ login เข้ามาได้ม่ะ ?