Page 1 of 1

เรื่องตรวจสอบ directory

Posted: 24/04/2008 7:46 am
by SAA
พอจะทราบมั้ยครับว่า เราสามารถตรวจสอบว่า directory ชื่อ A ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ต้องใช้คำสั่งแบบไหนครับ

Posted: 24/04/2008 8:37 am
by mindphp
file_exists()
ไว้เช็ค ว่า file or directory มีจริงหรือเปล่า