Page 1 of 1

สอบถามเรื่องการเขียนโค๊ตสำหรับตาราง Config ค่ะ :Ext phpBB

Posted: 15/10/2015 4:04 pm
by putcharaporn_tan
ตอนนี้กำลังเขียนโค๊ดติดตั้ง extension ค่ะ
สอบถามเรื่องการเขียนโค๊ตสำหรับตาราง Config ค่ะ
ว่า ถ้าหากเราทำการเขียน ฟังก์ติดตั้ง extension เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการเพิ่มฟิวในตาราง config อันนี้โค๊ตค่ะ

Code: Select all

  public function update_data()
  {
  return array(
     array('config.add', array('joomla_prefix', '')), // $config['foo'] = 'bar';
     array('config.add', array('status', 1)), // $config['foo2'] = '1'; Dynamic, do not cache
    
    // Add a new category named ACP_CAT_TEST_MOD to ACP_CAT_DOT_MODS
    array('module.add', array(   //เป็นการแอดแทปเมนูจัดการที่หน้าacp
      'acp',
      'ACP_MANU_CONFIG',
      'ACP_TITLE_M_BANNER_FOR_JOOMLA'
    )),

     
    array('module.add', array(
      'acp',
      'ACP_TITLE_M_BANNER_FOR_JOOMLA',
      array(
        'module_basename'    => '\***\m_banner_for_joomla\acp\m_banner_for_joomla_module',
        'm_banner_for_joomla_config'  => array('m_banner_for_joomla_config'),//ดูที่ไฟล์โมดูลว่าตั้งชื่อว่าอะไร
      ),
    )),
    ); 
  }
  
อยากทราบว่าถ้าหากต้องการถอน Extension ออก ฟิวที่เราเพิ่มต้องถูกแล้วออกด้วยเลย อยากทราบว่า ต้องเขียนโค๊ดยังไงคะ่ เพราะให้การใช้งานตาราง config เราใช้ function update data อย่างเดี๋ยว หรือว่าเราสามารถที่จะเพิ่มโค้ตนี้ต่อได้เลย

Code: Select all

public function update_data()
{
  return array(
    array('config.remove', array('joomla_prefix', '')), // $config['foo'] = 'bar';
     array('config.remove', array('status', 1)), // $config['foo2'] = '1'; 
 
  );
}

Re: สอบถามเรื่องการเขียนโค๊ตสำหรับตาราง Config ค่ะ :Ext phpBB

Posted: 15/10/2015 4:11 pm
by thatsawan
ถ้าเป็นการ update_data() ตอนถอนการติดตั้ง คลิกลบข้อมูลมันจะทำการ ให้เลยค่ะ

Code: Select all

   array('config.add', array('joomla_prefix', '')), // $config['foo'] = 'bar';
         array('config.add', array('status', 1)), // $config['foo2'] = '1'; Dynamic, do not cache