ทำไมแก้ไขข้อมูลเป็นตัวอักษรไม่ได้ แต่ถ้าเป็นตัวเลขแก้ไขได้ปกติ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Pursuitz Kung
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 27/02/2017 10:05 pm

ทำไมแก้ไขข้อมูลเป็นตัวอักษรไม่ได้ แต่ถ้าเป็นตัวเลขแก้ไขได้ปกติ

Post by Pursuitz Kung » 27/02/2017 10:09 pm

edit

Code: Select all

<?php
session_start();
$uname = $_SESSION["uname"];
$pword = $_SESSION["pword"];
if(isset($uname) and isset($pword)) {
	
$proid = $_REQUEST["proid"];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

  <title>Edit Member==>Login : <?php echo $_SESSION["fullname"]; ?></title>

  <!-- Bootstrap Core CSS -->
  <link href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- MetisMenu CSS -->
  <link href="vendor/metisMenu/metisMenu.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom CSS -->
  <link href="dist/css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">
	
	<!-- DataTables Responsive CSS -->
  <link href="vendor/datatables-responsive/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">

  <!-- Morris Charts CSS -->
  <link href="vendor/morrisjs/morris.css" rel="stylesheet">

  <!-- Custom Fonts -->
  <link href="vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">

  <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->

</head>

<body>

  <div id="wrapper">

    <!-- Navigation -->
    <?php
	include "header.php";
	?>

    <div id="page-wrapper">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
          <h1 class="page-header">Edit Member</h1>
        </div>
        <!-- /.col-lg-12 -->
      </div>
     	<!-- .row -->
			<?php 
					include "../inc/config.php";
	$sql = "SELECT * FROM member WHERE member_id='$proid'";
	$qpro = mysql_query($sql);
	$rpro = mysql_fetch_array($qpro);
	$member_uname = $rpro["member_uname"];
	$member_pword = $rpro["member_pword"];
	$member_fullname = $rpro["member_fullname"];
	$member_address = $rpro["member_address"];
	$member_email = $rpro["member_email"];
 $member_tel = $rpro["member_tel"];
	
					?>
      <div class="row">
        <form class="form-horizontal" action="updatemember.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
								 
								 
								 <div class="form-group">
									 <label class="control-label col-sm-2" for="proid">รหัสสมาชิก</label>
									 <div class="col-sm-6">
										 
									 <input type="text" class="form-control" name="proid" id="proid" value="<?php echo $proid; ?>" readonly >
								 </div>
								</div>
									<div class="form-group">
										<label class="control-label col-sm-2" for="member_uname">ชื่อผู้ใช้</label>
										<div class="col-sm-6">
											<input type="text" class="form-control" name="member_uname" id="member_uname" value="<?php echo $member_uname; ?>" readonly >
										</div>
								 </div>
								 <div class="form-group">
									 <label class="control-label col-sm-2" for="member_pword">รหัสผ่าน</label>
									 <div class="col-sm-6">
										 <input type="text" class="form-control" name="member_pword" id="member_pword" value="<?php echo $member_pword; ?>" >
									 </div>
								 </div>
								 <div class="form-group">
									 <label class="control-label col-sm-2" for="member_fullname">ชื่อ-นามสกุล</label>
									 <div class="col-sm-6">
										 <input type="text" class="form-control" name="member_fullname" id="member_fullname" value="<?php echo $member_fullname; ?>">
									 </div>
								 </div>
								 <div class="form-group">
									 <label class="control-label col-sm-2" for="member_address">ที่อยู่</label>
									 <div class="col-sm-6">
										 <input type="text" class="form-control" name="member_address" id="member_address" value="<?php echo $member_address; ?>">
									 </div>
								 </div>
         <div class="form-group">
									 <label class="control-label col-sm-2" for="member_email">อีเมล์</label>
									 <div class="col-sm-6">
										 <input type="text" class="form-control" name="member_email" id="member_email" value="<?php echo $member_email; ?>">
									 </div>
								 </div>
         <div class="form-group">
									 <label class="control-label col-sm-2" for="member_tel">เบอร์โทร</label>
									 <div class="col-sm-6">
										 <input type="text" class="form-control" name="member_tel" id="member_tel" value="<?php echo $member_tel; ?>">
									 </div>
								 </div>
								 <div class="form-group col-sm-4">
									 <button type="submit" class="btn">
										 Save
									 </button>
								 </div>
							</form>
      </div>
      <!-- /.row -->
			<!-- / div class row-->
    </div>
    <!-- /#page-wrapper -->

  </div>
  <!-- /#wrapper -->

  <!-- jQuery -->
  <script src="vendor/jquery/jquery.min.js"></script>

  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
  <script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

  <!-- Metis Menu Plugin JavaScript -->
  <script src="vendor/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>

  <!-- DataTables JavaScript -->
  <script src="vendor/datatables/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
  <script src="vendor/datatables-plugins/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
  <script src="vendor/datatables-responsive/dataTables.responsive.js"></script>

  <!-- Custom Theme JavaScript -->
  <script src="dist/js/sb-admin-2.js"></script>
	
	<!-- Page-Level Demo Scripts - Tables - Use for reference -->
  <script>
  $(document).ready(function() {
    $('#dataTables-example').DataTable({
      responsive: true
    });
  });
  </script>

</body>

</html>
<?php
} else {
	header("Location: index.php");
}
?>
update

Code: Select all

<?php
session_start();
if(isset($_SESSION["uname"]) and isset($_SESSION["pword"])) {
 include "../inc/config.php";
 $proid = $_POST["proid"];
 $member_uname = $_POST["member_uname"];
 $member_pword = $_POST["member_pword"];
 $member_fullname = $_POST["member_fullname"];
 $member_address = $_POST["member_address"];
 $member_email = $_POST["member_email"];
 $member_tel = $_POST["member_tel"];
 $sql = "UPDATE member SET member_uname='$member_uname',member_pword='$member_pword',member_fullname='$member_fullname',member_address=$member_address,member_email='$member_email',member_tel='$member_tel' WHERE member_id='$proid'";
 $q = mysql_query($sql);
 if(isset($q)) {
 
  header("Location: listmember.php");
 } else {
  echo "ไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้";
 }
} else {
 header("Location: index.php");
}
?>

bom_002
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 443
Joined: 06/03/2017 10:51 am

Re: ทำไมแก้ไขข้อมูลเป็นตัวอักษรไม่ได้ แต่ถ้าเป็นตัวเลขแก้ไขได้ปกติ

Post by bom_002 » 06/03/2017 5:39 pm

ลืมใส่ ' ' ในโค้ด update --> member_address=$member_address หรือป่าวครับ
ไม่ก็ ชนิดของฐานข้อมูล เป็น int เปลี่ยนเป็น vachar น่าจะใช้ได้นะ
:plusone:

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 25 guests