Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการ สร้าง cookie เพื่อข้อมูลการตั้งค่าขนานอักษร ใน เว็บบอร์ด phpbb

Posted: 30/03/2019 2:57 pm
by Ittichai_chupol
- ผมอยากจะสร้าง cookie เพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูลการตั้งค่า ขนาดอักษร ภายในเว็บบอร์ด phpbb เพื่อจะทำให้ผู้ใช้งานสารถเลือกตั้งค่าขนาดอักษรเฉพาะอุปกรณ์ ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใช้งานคนเดียวกัน