สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 225
Joined: 16/09/2019 9:57 am

สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Postby birdkritsna » 03/10/2019 3:59 pm

คือผมมี tag <Form> ในการ insert ข้อมูลเข้าตารางในฐานข้อมูลอยู่หนึ่งฟอร์ม แต่จะทำอย่างไรให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลส่วนนี้ ถ้ามีการกรอกเข้ามา ต้องลงตารางนี้ หรือตารางที่ต้องการได้ครับ
ซึ่งข้อมูลแต่ละอัน จะแบ่งเป็นหน้าแถบเมนู เป็นแบบนี้

1.jpg
1.jpg (27.95 KiB) Viewed 119 times

Code: Select all

<div class="panel-body">
                    <form class="form-horizontal" name="form" method="post" action="">
                        <br>
                        <div class="col-md-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="inputname" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_name; ?> : </label>
                                        <div class="col-sm-10">
                                        <input required name="name" type="text" class="form-control"  placeholder="<?php echo $lang_pleaseyourname ?>"  value="">
                                        </div>
                                    </div>
                            <br>
                            <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
                                <li role="presentation" class="active"><a href="#html" aria-controls="html" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_htmllist; ?></a></li>
                                <li role="presentation"><a href="#image2" aria-controls="image2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_imagelist; ?></a></li>
                                <li role="presentation"><a href="#form2" aria-controls="form2" role="tab" data-toggle="tab"><?php echo $lang_formlist; ?></a></li>
                            </ul>
                            <!--------------แถบเมนู code html------------------>
                            <div class="tab-content">
                                <div role="tabpanel" class="tab-pane active" id="html"><br>
                                  <div class="col-md-12">
                                        <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_html; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-10">
                                        <div>
                                            <textarea name="html2" id="html2" ></textarea>
                                            <script>
                                                CKEDITOR.replace('html2');
                                                function CKupdate() {
                                                    for (instance in CKEDITOR.instances)
                                                        CKEDITOR.instances[instance].updateElement();
                                                }
                                            </script>
                                          </div>
                                        </div>
                                           
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                   
                <!--------------แถบเมนู image------------------>
                             <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="image2"><br>
                               <div class="col-md-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_image; ?> :</label>
                                        <div class="col-sm-10">
                                            <input  type="file" name="upload_file" ><br/> 
                                        </div>
                                    </div>
                               </div>
                              </div>
                            <!--------------แถบเมนู Form ------------------>
                               <div role="tabpanel" class="tab-pane" id="form2"><br>
                                   <div class="col-md-9">
                                        <div>
                                       <label for="inputarea-value" class="col-sm-2 control-label"><?php echo $lang_com_logo; ?> :</label>
                                        <div class="col-sm-10">
                                            <input type="file" name="image" ><br /> 
                                        </div>
                                        <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_company_name; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-5">
                                             <input type="text" name="com_name" class="form-control" autocomplete="off"  value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                       <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_address; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-5">
                                             <input type="text" name="com_address" class="form-control" autocomplete="off"  value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                       <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_com_phone; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-5">
                                             <input type="text" name="com_phone" class="form-control" autocomplete="off"  value="">
                                             </div>
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_com_fax; ?>:</label>
                                            <div class="col-sm-3">
                                             <input type="text" name="com_fax" class="form-control" autocomplete="off"  value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                       <br><br> <br> <br>
                                        <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_name; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-5">
                                             <input type="text" name="cus_name" class="form-control" autocomplete="off"  value="">
                                             </div>
                                             <label for="inputarea-value" class="col-sm-1 control-label"><?php echo $lang_invoice_number; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-3">
                                             <input type="text" name="invoice_number" class="form-control" autocomplete="off"  value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                       <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_address; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-5">
                                             <input type="text" name="cus_address" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                        <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_invoice_date; ?> :</label>
                                            <div class="col-sm-5">
                                             <input type="text" name="invoice_date" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                        <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_cus_tax_id ?> :</label>
                                             <div class="col-sm-3">
                                             <input type="text" name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                             </div>
                                            <script>
                                                function hiddenn(pvar) {
                                                  if(pvar==0){
                                                    document.getElementById("branch_no").style.display = 'none';
                                                  }else{
                                                  document.getElementById("branch_no").style.display = '';
                                                  }
                                                }
                                                </script>
                                                    <body onload="hiddenn('0')">
                                                        <input type="radio" name="branch_no"  autocomplete="off" placeholder=""
                                                         value="0" onClick="hiddenn('0')" />&nbsp;<?php echo $lang_id_head_office ?>&nbsp;
                                                        <input type="radio" name="branch_no"  autocomplete="off" placeholder=""
                                                       value="1" onClick="hiddenn('1')" />&nbsp;<?php echo $lang_branch_no ?>&nbsp;
                                                        <textarea  rows="1" cols="10" type="text" name="branch_no" id="branch_no" placeholder="สาขาที่"></textarea>
                                           </div><br>
                                <!---- ตารางในฟอร์ม------->
                                      <div class="row">
                                       <div class="col-md-12 table-responsive" align="center">       
                                        <table id="myTable" border='1'>                                           
                                            <tr>
                                               <td align="center" width="10%"><?php echo "ลำดับ"; ?> </td>
                                               <td align="center" width="35%"><?php echo "รายการ"; ?> </td>
                                               <td align="center" width="35%"><?php echo "จำนวน"; ?> </td>
                                               <td align="center" width="20%"><?php echo "ราคา/หน่วย"; ?> </td>
                                               <td align="center" width="40%"><?php echo "จำนวนเงิน"; ?> </td>
                                               </tr>
                                 
                                                <td><input type="text" name="idd" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value=""> </td>
                                             
                                                <td>
                                                     <input type="text" name="name2" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                                </td>
                                             
                                                <td>
                                                     <input type="text" name="qty" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                                </td>
                                                 
                                                <td>
                                                     <input type="text" name="price" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                                </td>
                                                <td>
                                                     <input type="text" name="total" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                                </td>
                                        </table>
                                       </div>
                                      </div>
                                        <br>
                                        <button onclick="add_row()">+</button>
                                        <button onclick="del_row()">-</button>
                                        <script>
                                        function add_row() {
                                            var table = document.getElementById("myTable");
                                            count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;

                                            var row = table.insertRow(count_rows);
                                            var cell1 = row.insertCell(0);
                                            var cell2 = row.insertCell(1);
                                            var cell3 = row.insertCell(2);
                                            var cell4 = row.insertCell(3);
                                            var cell5 = row.insertCell(4);

                                            cell1.innerHTML = "<input type='number' name='id'"+count_rows+" value>";
                                            cell2.innerHTML = "<input type='text' name='name2'"+count_rows+" value>";
                                            cell3.innerHTML = "<input type='number' name='qty'"+count_rows+" value>";
                                            cell4.innerHTML = "<input type='number' name='price'"+count_rows+" value>";
                                            cell5.innerHTML = "<input type='number' name='total'"+count_rows+" value>";
                                        }
                                        function del_row(){
                                            var table = document.getElementById("myTable");
                                            count_rows = table.getElementsByTagName("tr").length;
                                            document.getElementById("myTable").deleteRow(count_rows-1);
                                        }
                                        </script>
                                        <!----------------------------->
                                       <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label>
                                             <div class="col-sm-9">
                                             <input type="text" name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                             </div>
                                       </div>
                                       <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_payment_method ?> :</label>
                                             <div class="col-sm-9">
                                              <input type="radio" name="payment_method"  autocomplete="off" placeholder="" value="cash">&nbsp;<?php echo $lang_payment1 ?>&nbsp;
                                              <input type="radio" name="payment_method"  autocomplete="off" placeholder="" value="tmoney">&nbsp;<?php echo $lang_payment2 ?>&nbsp;
                                              <input type="radio" name="payment_method"  autocomplete="off" placeholder="" value="check">&nbsp;<?php echo $lang_payment3 ?>
                                             </div>
                                        </div>
                                       <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_bank_name ?> :</label>
                                             <div class="col-sm-9">
                                             <input type="text" name="bank_name" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                       <div class="form-group">
                                            <label for="inputarea-value" class="col-sm-3 control-label"><?php echo $lang_note ?> :</label>
                                             <div class="col-sm-9">
                                             <input type="text" name="note" class="form-control" autocomplete="off" placeholder="" value="">
                                             </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                           
                               
                            </div>
                        </div>
                              <!-- -----------------ปุ่มคำสั่ง submit / reset--------------->
                              </div>     
                        </div>
                        <div class="col-md-12">
                                <div align="center" class="g-recaptcha" required data-sitekey="<?php echo $keyrecaptcha; ?>"></div><br>
                            </div><br>
                        <div class="col-md-12">
                                  <center>
                                        <input class=" btn btn-success" type="submit" name="submit"  value="<?php echo $lang_converter; ?>" /> &nbsp;
                                        <input type="reset" name="reset" class="btn btn-warning" onclick="window.location = 'index2.php?lang=<?php echo $lang; ?>';">
                                    </center>
                        </div>
                        </form>
                    </div>   


ผมอยากทราบจะทำอย่างไรให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลที่กรอกเข้ามาสามารถกำหนดให้ต้องบันทึกลงตารางที่ต้องการได้ มีวิธียังไงบ้างครับ
สมมติ กรอกข้อมูลฟอร์มแรก ซึ่งฟอร์มของแถบเมนู 2 และ3 นั้นมีค่าว่าง เลยกำหนดให้ insert แค่ตารางของฟอร์มแรกเท่านั้น

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 18576
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Postby thatsawan » 03/10/2019 4:14 pm

จากตัวอย่างข้อมูลที่ให้มา มันมี 1 form
ถ้าจะเช็คเงื่อนไข
ก็ใช้ IF ดักจากค่าที่รับมาใน POST

User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 225
Joined: 16/09/2019 9:57 am

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Postby birdkritsna » 03/10/2019 4:30 pm

thatsawan wrote:จากตัวอย่างข้อมูลที่ให้มา มันมี 1 form
ถ้าจะเช็คเงื่อนไข
ก็ใช้ IF ดักจากค่าที่รับมาใน POST


คือผมลองเช็คเงื่อนไข จากค่าที่รับมาใน post แล้ว แต่ยังบันทึกไม่ถูกตารางครับ

Code: Select all

 if (isset($_POST['submit']) && $response['success'] == true) {
                                $submit = @$_POST['submit1'];
                                $html2 = $_POST['html2'];
                                date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
                                $datetime = time();
                                $date = date("Y-m-d  H:i:s", time());
                                $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
                                $name = $_POST['name'];
                                $com_name = $_POST['com_name'];
                                $upload_file = $_POST['upload_file'];
                                                           
                                //$html2 คือค่ารับมาจากการกรอกโค๊ด html มา//
                                if ($html2 == 'null'){
                                   // รับค่าที่โพสต์เข้ามา
                                    $file = $_POST['upload_file'];

                                    // ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ที่อัพโหลดเข้าไป
                                    $uploaddir = './images/';
                                    $uploadfile = $uploaddir . basename($file);

                                   move_uploaded_file($_FILES['upload_file']['tmp_name'], $uploadfile);
                                 
                             
                                                {
                                                require_once 'connect.php';
                                                $sql = "INSERT INTO $table_con (name, use_date, ip)"
                                                . "VALUES ('$name','$date','$ip')";
                                                mysqli_query($con, $sql) or die('Save Error');
                                                $last_id = mysqli_insert_id($con);
                                         
                                }
                                }
                                else if ($upload_file == 'null'){
                                    // --- ตัวอย่าง ส่วนของฟอร์มข้อมูล--- //
                                        print $com_name;
                                         {
                                                require_once 'connect.php';
                                                $sql = "INSERT INTO tax_invoices (com_name, use_date, ip)"
                                                . "VALUES ('$com_name','$date','$ip')";
                                                mysqli_query($con, $sql) or die('Save Error');
                                                $last_id = mysqli_insert_id($con);
                                         
                                }
                                }
                                else // ถ้า html มีข้อมูลให้ทำการ insert ตามนี้//
                                {
                                    file_put_contents('./file/'. 'filehtml'.  ".html", $html2);
                                   
                               
                                                require_once 'connect.php';
                                                $sql = "INSERT INTO $table_con (name, filename,use_date, ip)"
                                                . "VALUES ('$name' ,'filehtml', '$date', '$ip')";
                                                mysqli_query($con, $sql) or die('Save Error');
                                                $last_id = mysqli_insert_id($con);
                                }
                                ?>

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 18576
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Postby thatsawan » 03/10/2019 4:35 pm

ลองเช็คค่า ก่อน insert ดูว่าได้ค่ามาถูกต้องหรือป่าว
เเละ ค่า $table_con ได้อะไรมา

หรือ จะ echo SQL เพื่อเช็คคำสั่ง insert ก็ได้

User avatar
birdkritsna
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 225
Joined: 16/09/2019 9:57 am

Re: สอบถามการใช้เงื่อนไข ในการ insert ลงฐานข้อมูลคนละตาราง

Postby birdkritsna » 03/10/2019 5:46 pm

thatsawan wrote:ลองเช็คค่า ก่อน insert ดูว่าได้ค่ามาถูกต้องหรือป่าว
เเละ ค่า $table_con ได้อะไรมา

หรือ จะ echo SQL เพื่อเช็คคำสั่ง insert ก็ได้


ถ้าเช็คค่า ก่อนเข้าเงื่อนไข if ค่าที่รับมาถูกต้องครับ แต่พอเช็คค่า ในเงื่อนไข ค่าที่ออกยังไม่ถูกครับ
ส่วนค่า $table_con เป็นชื่อตาราง tools_pdf_converter ที่ผมสร้างไว้จัดเก็บ ชื่อ วันเดือนปี ไอพีเครื่องครับ
แล้วจะใช้เงื่อนไขเช็คค่าตารางที่มีหลายฟิลด์อย่างไรครับ


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 26 guests