โค้ด php mysql

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

4404

โค้ด php mysql

Post by 4404 »

โค้ด php mysql
4404

Post by 4404 »

<<BODY class="font" >

<TABLE align="center" width="185">
<TR>
<Th bgcolor="#77B5E1"><FONT SIZE="3" COLOR="">เมนูหลัก</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" WIDTH="10" HEIGHT="15" BORDER=0 ALT="">
<A HREF="form.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">ฟอร์มกรอกข้อมูลการซ่อมบำรุง</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" WIDTH="10" HEIGHT="15" BORDER=0 ALT="">
<A HREF="showreport.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">รายงานสรุปประวัติการซ่อม</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" WIDTH="10" HEIGHT="15" BORDER=0 ALT="">
<A HREF="sitemap.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">แผนผังระบบ</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" WIDTH="10" HEIGHT="15" BORDER=0 ALT="">
<A HREF="help.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">คู่มือการใช้ระบบ</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>
</TABLE>
4404

Post by 4404 »

<?php
session_start();
session_destroy();
header('location: login.php');
?>
4404

Post by 4404 »

<?
$host="localhost";
$user="root";
$password="";
$dbname="dbex_code";
$link=mysql_connect($host,$user,$password);
?>
4404

Post by 4404 »

<?session_start();
if (session_is_registered("username_tmp")){
?>
<BODY topmargin="0">
<!-- banner -->
<?include "banner.php";?>
<TABLE border=0 align="center" cellpadding="0"cellspacing="0" height="450">
<TR>
<TD valign="top"><?include "chkmenu.php";?></TD>
<TD width="570" height="485"valign="top"bgcolor="#C7D9FA">

<FORM METHOD=POST onSubmit="return CheckForm();" ACTION="addform.php" name="formair">
<TABLE align="center" border=0 width="400"height="300" cellpadding="0"cellspacing="0" >
<TR>
<Th colspan="2"height="25"><BR><FONT SIZE="3" COLOR="#003399"><B>Example </B></FONT><BR><BR></TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
</TR>
</TABLE>

<? }
else
{ echo "<BR><BR><BR><BR><CENTER><FONT SIZE='3' COLOR='#003399'><A HREF='login.php'>กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ</A></FONT></CENTER>";} ?>
4404

Post by 4404 »

<??>
<?include "style.php";?>
</HEAD>
<BODY class="font" >
<TABLE width="180" cellpadding="1"cellspacing="1">

<TR>
<Th bgcolor="#003399"height="25"><FONT SIZE="2"COLOR="#8EB3EE">&nbsp;<B>ฟอร์มกรอกข้อมูล</B>
</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="form.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">ฟอร์มเพิ่มรายการซ่อมบำรุง</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="formaddnewair.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">ฟอร์มเพิ่มจำนวนเครื่อง</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="formadduser.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">ฟอร์มเพิ่มผู้มีสิทธิเข้าใช้ระบบ</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="branch_add.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">ฟอร์มเพิ่มบริษัทผู้ดูแล</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>
<TR>
<Th bgcolor="#003399"height="25"><FONT SIZE="2"COLOR="#8EB3EE">&nbsp;<B>รายงานข้อมูลต่างๆ</B>
</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="showadd.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">รายละเอียดการซ่อมบำรุง</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>


<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="showbuilding.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">รายชื่ออาคารทั้งหมด</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="showlocate.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">รายชื่อสถานที่ตั้งทั้งหมด</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>

<TR>
<Th bgcolor="#003399"height="25"><FONT SIZE="2"COLOR="#8EB3EE">&nbsp;<B>เกี่ยวกับระบบ</B>
</FONT></TD>
</TR>
<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25" class="font"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="sitemap.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">แผนผังระบบ</FONT></A><BR>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="helpforadmin.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">คู่มือการใช้ระบบ</FONT></A>
</TD>
</TR>

<TR>
<TD bgcolor="#DBE9F9"height="25"><IMG SRC="arrow.gif" BORDER=0 ALT=""align="absmiddle">
<A HREF="logout.php"><FONT SIZE="2" COLOR="">ออกจากระบบ</FONT></A><BR></TD>
</TR>

</TABLE>
4404

Post by 4404 »

<body background="bg.gif" topmargin="0">
<?
include "style.php";
include "banner.php";

$user_login=$_POST["user_login"];
$pass_login=$_POST["pass_login"];
$dbname="air";
if ($user_login=="" or $pass_login=="")
{
echo"<BR><BR><BR><BR><BR><TABLE width='350' height='100' background='bgblank.gif' align='center' valign='middle'><TR><TD><CENTER><FONT SIZE='4' color='#003366'>&iexcl;&Atilde;&Oslash;&sup3;&Ograve;&iexcl;&Atilde;&Iacute;&iexcl;&cent;&eacute;&Iacute;&Aacute;&Ugrave;&Aring;&atilde;&Euml;&eacute;&curren;&Atilde;&ordm;&para;&eacute;&Ccedil;&sup1;&acute;&eacute;&Ccedil;&Acirc;&curren;&ETH; !!!</FONT></CENTER></TD></TR></TABLE><BR><CENTER><A HREF='login.php'>&iexcl;&Aring;&Ntilde;&ordm;&Euml;&sup1;&eacute;&Ograve; login</A></CENTER>";exit();
}
include "htaccess.php";
$sql="select * from member where user_login='$user_login' and pass_login='$pass_login'";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$num=mysql_num_rows($result);
mysql_close();
if ($num<=0)
{
echo"<BR><BR><BR><BR><BR><TABLE width='350' height='100' background='bgblank.gif' align='center' valign='middle'><TR><TD><CENTER><FONT SIZE='4' color='#003366'>&cent;&eacute;&Iacute;&Aacute;&Ugrave;&Aring;&cent;&Iacute;&sect;&middot;&egrave;&Ograve;&sup1;&auml;&Aacute;&egrave;&para;&Ugrave;&iexcl;&micro;&eacute;&Iacute;&sect; !!!</FONT></CENTER></TD></TR></TABLE><BR><CENTER><A HREF='login.php'>&iexcl;&Aring;&Ntilde;&ordm;&Euml;&sup1;&eacute;&Ograve; login</A></CENTER>";
}
else{session_start();
$_SESSION[sess_userid]=session_id();
$_SESSION[sess_username]=$user_login;
$username_tmp = $user_login;
$passwd_tmp = $pass_login;
session_register("username_tmp");
session_register("passwd_tmp");
header("location: form.php");
}
?>
</body>
4404

Post by 4404 »

<?
include "htaccess.php";
include "style.php";
session_start();
$sess_user_login=$_SESSION[sess_userid];
$sess_nameuser=$_SESSION[sess_nameuser];
session_is_registered("username_tmp");
session_is_registered("passwd_tmp");

$sql="select type from member where user_login='$username_tmp' and pass_login='$passwd_tmp' ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);;
$dbarray = mysql_fetch_array($result);

if ($dbarray[0]=='Admin'){
include "linkforadmin.php";
}else if($dbarray[0]=='User'){
include "linkforuser.php";
}
?>
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 10 guests