Page 1 of 1

คำสั่งสร้างตาราง

Posted: 11/04/2006 10:12 pm
by โตโต้
จะใช้คำสั่ง PHP เพื่อสร้างตารางโดยชื่อตารางเป็นตัวแปรที่รับค่ามาจากอึกหน้าหนึ่ง เช่น หน้าที่ 2 รับชื่อตัวแปรมาจากหน้าที่ 1 แล้วนำมาเป็นชื่อตาราง

Posted: 11/04/2006 11:11 pm
by 4404
$sql = "create $_POST[table_name] (....);"
$_POST[table_name] คือ ชื่อที่จะรับมา (...) คือ โครงสร้างของ table