Page 1 of 1

Input Type สำหรับใช้งาน

Posted: 08/05/2020 12:17 pm
by champp
Input Type มีอยู่หลายอย่างจะแสดงออกมาต่างกันโดยมี
<input type="button">
<input type="checkbox">
<input type="color">
<input type="date">
<input type="datetime-local">
<input type="email">
<input type="file">
<input type="hidden">
<input type="image">
<input type="month">
<input type="number">
<input type="password">
<input type="radio">
<input type="range">
<input type="reset">
<input type="search">
<input type="submit">
<input type="tel">
<input type="text">
<input type="time">
<input type="url">
<input type="week">
โดยแต่ล่ะTypeนั้นจะแสดงผลออกมาต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอาไปใช้งานแบบไหน