Page 1 of 1

วิธีการเขียน SQL เพื่ม เพิ่มคอลัมน์ ฐานข้อมูล

Posted: 20/11/2019 6:06 pm
by Ittichai_chupol
ในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆนั้น เพื่อจะนำมาใช้งานนั้น จำเป็นต้องมีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านั้นเพื่อง่ายต่อการนำมาใช้งานในขั้นตอนต่อไป ซึ่งทั้งนี้ในการสร้างฐายนข้อมูลที่ดีนั้นควรจะออกเเบฐานให้มีความสัมพันธ์ที่ดี และจะมีการเก็บข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งทั้งนี้ ในบางครั่งก็อา่จจะสร้างขึ้นมาสมบูรณ์แบบแล้ว แต่อาจจะมีกรณ๊ที่จะต้องมีการเพิ่ม คอลัมน์` แทรกเข้าไป ในตารางข้อมูล ซึ่งในการแทรกคอลลัมนั้นก็สามารถที่จะทำในตัว โปรแกรมฐานข้อมูลได้ เลย หรือ อาจจะใช้ภาษา SQL เข้ามาช่วยเขียน ดังนี้

Code: Select all

ALTER TABLE `ชื่อตาราง` ADD `ชื่อคอลัมน์` DATE NOT NULL AFTER `ตำแหน่งที่คอลัมน์ก่อนหน้า`;