การใช้งาน Form Inputs(ฟอร์มอินพุต) ใน Bootstrap 4(บูตสแตก)

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Form Inputs(ฟอร์มอินพุต) ใน Bootstrap 4(บูตสแตก)

Post by Parichat »

Form(ฟอร์ม) คือ รูปแบบของการกรอกข้อมูลเพื่อส่งไปยังฝั่ง server(เซิร์ฟเวอร์)
Form Inputs(ฟอร์มอินพุต) มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
 • -input(อินพุต) ใน Bootstrap(บูตสแตบ) มีการสนับสนันการป้อนข้อมูลที่มากมายไม่ว่าจะเป็น ข้อความ, รหัสผ่าน, วันเวลา, วันเวลาปัจจุบัน, วันที่, เดือน, เวลา, สัปดาห์, จำนวน, อีเมลล์, url(ยูอาแอล), การค้นหา, เบอร์โทรศัพท์ และสี การใช้งาน input(อินพุต)ถ้าไม่มีการประกาศให้ถูกต้องการทำงานจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพของมัน
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>การใช้งาน Form แบบ input</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h2>การใช้งาน Form แบบ input</h2>
   <p>ตัวอย่างการทำ Login</p>
   <form>
    <div class="form-group">
     <label for="usr">Username:</label>
     <input type="text" class="form-control" id="usr">
    </div>
    <div class="form-group">
     <label for="pwd">Password:</label>
     <input type="password" class="form-control" id="pwd">
    </div>
   </form>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  f1.JPG
  -textarea(เท็กช์เอเรีย) เหมาะสมในการใช้งานในการป้อนข้อมูลที่มจำนวนมาก อาทิเช่น ที่อยู่ หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ เป็นต้น
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ textarea</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h2>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ textarea</h2>
   <p>ตัวอย่างการสร้างที่อยู่</p>
   <form>
    <div class="form-group">
     <label for="address">ที่อยู่:</label>
     <textarea class="form-control" rows="5" id="address"></textarea>
    </div>
   </form>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  f2.JPG
  -checkbox(เช็คบ็อก) เป็นการติ๊กข้อมูลโดยสามารถนำไปใช้ในการทำแบบสอบถามที่สามารถเลือกได้มากกว่า 1 โดยรูปแบบจะมี 2 แบบคือ แบบเป็นลิสลงมากับแบบเป็นบรรทัดเดียวกัน
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ checkbox</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h2>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ checkbox</h2>
   <p>ตัวอย่างการทำแบบสอบถาม</p>
   <form>
    <div class="form-check">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="">ภาษา PHP
     </label>
    </div>
    <div class="form-check">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="">ภาษา HTML
     </label>
    </div>
  	<div class="form-check">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="">ภาษา JAVA
     </label>
    </div>
    <div class="form-check disabled">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="" disabled>อื่นๆ
     </label>
    </div>
  	
  	<h2>การใช้ class 'form-check-inline'โดยรูปแบบที่ได้จะอยู่ในบรรทัดเดียวกัน</h2>
  	
  	<div class="form-check form-check-inline">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="">ภาษา PHP
     </label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="">ภาษา HTML
     </label>
    </div>
  	<div class="form-check form-check-inline">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="">ภาษา JAVA
     </label>
    </div>
    <div class="form-check form-check-inline">
     <label class="form-check-label">
      <input type="checkbox" class="form-check-input" value="" disabled>อื่นๆ
     </label>
    </div>
   </form>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  f3.JPG
  f3.JPG (38.14 KiB) Viewed 4967 times
  -radio(เรดิโอ) เป็นการเลือกได้เพียงรายการเดียวเช่น การเลือกว่าเป็นเพศหญิงหรือชาย ชั้นปี สาขา คณะ เป็นต้น
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ radio buttons</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h2>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ radio buttons</h2>
   <p>ตัวอย่างการทำแบบสอบถามโดยการใช้ radio buttons</p>
   <form>
  		<h3>เพศ</h3>
  		<label class="radio-inline">
     <input type="radio" name="optradio">ชาย
    </label>
    <label class="radio-inline">
     <input type="radio" name="optradio">หญิง
    </label>
  	
  	<h3>สาขา</h3>
    <div class="radio">
     <label><input type="radio" name="optradio">บัญชี</label>
    </div>
    <div class="radio">
     <label><input type="radio" name="optradio">วิศวกรรมซอฟต์แวร์</label>
    </div>
  	<div class="radio">
     <label><input type="radio" name="optradio">วิศวกรรมคอมพิวเตอร์</label>
    </div>
  	
  	<h2>การกำหนดไม่ให้ปุ่ม radio มีการแก้ไขข้อมูลได้โดยการใช้คำสั่ง disabled</h2>
    <div class="radio disabled">
     <label><input type="radio" name="optradio" disabled>การใช้งาน disabled</label>
    </div>
   </form>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  f4.JPG
  f4.JPG (42.67 KiB) Viewed 4967 times
  -select(ซิเลค) การเลือกข้อมูลในลิสที่เราสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ เช่นการเลือกวันที เดือน พ.ศ./ค.ศ. เป็นต้น
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
   <title>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ select</title>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <div class="container">
   <h2>ทดสอบการใช้งาน Form แบบ select</h2>
   <p>ตัวอย่างการทำ Select list แล: Mutiple select list</p>
   <form>
    <div class="form-group">
     <label for="sel1">Select list สามารถเลือกได้เพียง 1 รายการ:</label>
     <select class="form-control" id="sel1">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
     </select>
     <br>
     <label for="sel2">Mutiple select list สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการโดยกด Shift ที่คีย์บอร์ด:</label>
     <select multiple class="form-control" id="sel2">
      <option>1</option>
      <option>2</option>
      <option>3</option>
      <option>4</option>
      <option>5</option>
     </select>
    </div>
   </form>
  </div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์
  f5.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bo ... inputs.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests