Page 1 of 1

วิธีการสร้างนึกค่า value มาจาก input โดยใช้ javascript ในกรณีที่ไม่มี class กับ id

Posted: 28/02/2020 4:39 pm
by Ittichai_chupol
สำหรับการพัฒนาว็บไซต์นอกจากรูปแบบลักษณะหรือสีสันที่ได้มาจาก css และการจัดสัดตำแหน่งการวาง tag ต่างๆ ของ html ที่จะทำให้ผู่ที่เข้ามาใช้งานนั้นสามารถเข้าใจ การใช้งานได้อย่างง่าย และอาจจะทำให้เกิดความถูกใจที่จะอยากใช้งานใน ก็ยังมีส่วนที่สามารถเพิ่มลูกเล่นต่างๆในกับหน้าเว็บไซต์ ได้อีกโดยการนำ javascript jquery หรือ ajax เข้ามาทำงานหรือกับ html เพื่อเพิ่มความสะดวกหรือเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งาน ร่วมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซ์ให้มากขึ้น และทั้งนี้บางครั่งยังจะช่วยลดขั้นตอนการพัฒนา coding ลงได้

และทั้งนี้ javascript นั้นสามารถที่จะดึงข้อมูล จาก input ที่การกรอกค่าไว หรือ ที่แสดงหรือที่มีการกรอกเข้ามาโดยที่จะค้นหาจาก id หรือ class ของ input นั้นๆ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีกรณีที่ input นั้นไม่มี id หรือ class กำกับอยู่ แต่ก็สามารถที่จะดึงค่าออกมาได้ โดยการใช้ name ของ input ดังตัวอย่างนี้

ตัวอย่างที่ต้องการนำมาดึงข้อมูล

Code: Select all

	<input type="hidden" name="show_panel" value="options-panel" />
	<input type="hidden" name="creation_time" value="1582857093" />
<input type="hidden" name="form_token" value="bb5712ea835d0ecac711ac2becbab33aa5c91b9d" />

วิธีการเขียน javascript

Code: Select all

  
      var token = $('input[name="form_token"]').val();
      var creation_time = $('input[name="creation_time"]').val();
      console.log(token);
      console.log(creation_time);
      

บทความที่เกี่ยวข้อง
การใส่ค่าในช่อง input ด้วย javascript เพื่อจะได้มีค่าอยู่ใน textbox
ทำเอฟเฟค ตอนกดปุ่ม
คำสั่งจัดการฐานข้อมูล MySQL