Page 1 of 1

ช่วยหน่อยครับ โจทย์ เขียนโปรแกรม Eclipse java

Posted: 20/09/2014 1:42 pm
by yamahacyber
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเกรดของนักศึกษาจำนวน 5 คนและให้แสดงผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยของเกรดออกมา