ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Narisara
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 212
Joined: 24/05/2021 10:04 am

ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Post by Narisara »

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่าย หรือผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีจากผู้รับเงิน ดังนั้นบทความนี้เราจะพูดถึงผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ใครมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ใครมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
Microsoft Office Knowledge & line & Etc-1.png (53.03 KiB) Viewed 82 times

ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้แก่ บุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นรายกรณี โดยอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล โดยเงินได้พึงประเมินที่จ่ายจะต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย มักเกิดปัญหาในการเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายว่าผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจะมีแค่นิติบุคคลเท่านั้น โดยที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีบางกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินที่เป็นบุคลธรรมดามีหน้าที่เป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายได้เช่นเดียวกัน


หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

1. ขอเลขประจำตัวผผู้เสียภาษีอากร
กรณีที่ผู้จ่ายเงินถูกกำหนดให้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ใช่นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรและยังไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ให้ดำเนินการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการก่อน

2. คำนวณภาษีที่ต้องถูกหักให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจำเป็นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้ที่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 2 ฉบับ โดยมีข้อความที่ตรงกัน

4. ส่งภาษี
นำส่งภาษีที่ได้หักไว้ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายมีสำนักงานตั้งอยู่


จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นแล้วว่าผู้ที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา(บางกรณี)และนิติบุคคล แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้ถูกประเมินการเรียกเก็บภาษีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

อ้างอิง
- https://www.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/wht_3_53_030260.pdf
- https://www.rd.go.th/27862.html#:~:text=%
- https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=140&t=55071

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests