Page 1 of 1

ใครอัพเกรด Joomla แล้วเจอ ปัญหานี้ Duplicate entry 'admin' for key 2 แก้แบบนี้นะ

Posted: 13/03/2020 8:43 pm
by mindphp
ใครอัพเกรด Joomla แล้วเจอ ปัญหานี้ Duplicate entry 'admin' for key 2 แก้แบบนี้นะ
ปัญหานี้ที่ผมเจอ คือ อัพเกรด Joomla จาก 3.9.15 เป็น 3.9.16

ไฟล์ที่อัพให้อัพเกรดมีปัญหา คือ
/administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql/3.9.16-2020-03-04.sql
ALTER TABLE `#__users` DROP INDEX `username`;
ALTER TABLE `#__users` ADD UNIQUE INDEX `idx_username` (`username`);
แก้เป็น

Code: Select all

ALTER TABLE `#__users` DROP INDEX `username`;
ALTER TABLE `#__users` ADD  INDEX `idx_username` (`username`);
แล้ว เข้ากดอัพเดดฐานข้อมูล ใน หน้า
Extensions: Database กด ปุ่ม Fix
เท่านี้ก็จะใช้งานได้แล้ว

ปัญหาคือ โครงสร้างตารางเกี่ยวกับ index ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่มีอยู่ก่อนปรับโครงสร้าง
สำหรับใครที่ ต้องแก้การแก้ให้ถูกตามหลักการจริงๆ ให้เครียร์ ข้อมูล แล้ว กดอัพเดดใหม่ก็ไม่ได้นะครับ
ไม่ต้องแก้โครงสร้างตามตัวอย่าง