สอบถามการสร้าง templates ใน joomla

ถามตอบ ปัญหาการพัฒนา Extension ไม่ว่าจะเป็น Module plugin Component หรือ แม้แต่ template การปรับแต่งโค้ด Joomla ต่างๆ ทุกเวอร์ชั่น 1.5 2.5 หรือ 3.x

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Thanapoom1514
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 989
Joined: 04/07/2022 9:46 am

สอบถามการสร้าง templates ใน joomla

Post by Thanapoom1514 »

ผมลองศึกษาในสร้างเทมเพลตการจากตัววิดีโอ Joomla template Develop สอนสร้าง เทมเพลต จูมล่า
เทมเพลตที่ผมลองทำครับ ลิงกนี้ครับ https://www.a4joomla.com/free-joomla-3- ... plate.html
ลิงก์วิดีโอที่ศึกษา https://youtu.be/ZGlTkym3Hsg
ผลลัพธ์ที่ได้ คือมันแสดงแค่หน้า Home และไม่ขึ้นโมดูลได้กำหนดเอาไว้ให้ครับ อยากทราบว่าทำไม่ขึ้นแค่นี้ครับ
Joomla Development-1.png
Joomla Development-1.png (7.46 KiB) Viewed 347 times
โค้ดใน index.php

Code: Select all

<?php
/**
 * @package   Joomla.Site
 * @subpackage Templates.protostar
 *
 * @copyright  (C) 2012 Open Source Matters, Inc. <https://www.joomla.org>
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

defined('_JEXEC') or die;

/** @var JDocumentHtml $this */

$app = JFactory::getApplication();
$user = JFactory::getUser();

// Output as HTML5
$this->setHtml5(true);

// Getting params from template
$params = $app->getTemplate(true)->params;

// Detecting Active Variables
$option  = $app->input->getCmd('option', '');
$view   = $app->input->getCmd('view', '');
$layout  = $app->input->getCmd('layout', '');
$task   = $app->input->getCmd('task', '');
$itemid  = $app->input->getCmd('Itemid', '');
$sitename = htmlspecialchars($app->get('sitename'), ENT_QUOTES, 'UTF-8');

// Add JavaScript Frameworks
JHtml::_('bootstrap.framework');


// Add template js
JHtml::_('script', 'template.js', array('version' => 'auto', 'relative' => true));
JHtml::_('script', 'jquery.sidr.js', array('version' => 'auto', 'relative' => true));
JHtml::_('script', 'jquery.sidr.min.js', array('version' => 'auto', 'relative' => true));


// Add html5 shiv
JHtml::_('script', 'jui/html5.js', array('version' => 'auto', 'relative' => true, 'conditional' => 'lt IE 9'));

// Add Stylesheets
JHtml::_('stylesheet', 'all.css', array('version' => 'auto', 'relative' => true));
JHtml::_('stylesheet', 'editor.css', array('version' => 'auto', 'relative' => true));
JHtml::_('stylesheet', 'jquery.sidr.dark.css', array('version' => 'auto', 'relative' => true));
JHtml::_('stylesheet', 'template.css', array('version' => 'auto', 'relative' => true));
JHtml::_('stylesheet', 'template-pirnt.css', array('version' => 'auto', 'relative' => true));
JHtml::_('stylesheet', 'all.min.css', array('version' => 'auto', 'relative' => true));

// Use of Google Font
if ($this->params->get('googleFont'))
{
	$font = $this->params->get('googleFontName');

	// Handle fonts with selected weights and styles, e.g. Source+Sans+Condensed:400,400i
	$fontStyle = str_replace('+', ' ', strstr($font, ':', true) ?: $font);

	JHtml::_('stylesheet', 'https://fonts.googleapis.com/css?family=' . $font);
	$this->addStyleDeclaration("
	h1, h2, h3, h4, h5, h6, .site-title {
		font-family: '" . $fontStyle . "', sans-serif;
	}");
}

// Template color
if ($this->params->get('templateColor'))
{
	$this->addStyleDeclaration('
	body.site {
		border-top: 3px solid ' . $this->params->get('templateColor') . ';
		background-color: ' . $this->params->get('templateBackgroundColor') . ';
	}
	a {
		color: ' . $this->params->get('templateColor') . ';
	}
	.nav-list > .active > a,
	.nav-list > .active > a:hover,
	.dropdown-menu li > a:hover,
	.dropdown-menu .active > a,
	.dropdown-menu .active > a:hover,
	.nav-pills > .active > a,
	.nav-pills > .active > a:hover,
	.btn-primary {
		background: ' . $this->params->get('templateColor') . ';
	}');
}
// Logo file or site title param
if ($this->params->get('logoFile'))
{
	$logo = '<img src="' . htmlspecialchars(JUri::root() . $this->params->get('logoFile'), ENT_QUOTES) . '" alt="' . $sitename . '" />';
}
elseif ($this->params->get('sitetitle'))
{
	$logo = '<span class="site-title" title="' . $sitename . '">' . htmlspecialchars($this->params->get('sitetitle'), ENT_COMPAT, 'UTF-8') . '</span>';
}
else
{
	$logo = '<span class="site-title" title="' . $sitename . '">' . $sitename . '</span>';
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>">

<head>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
	<jdoc:include type="head" />
</head>
<body>
<?php if ( 1 == $isheader && 1 == $showHeader ) : ?>
 <div id="headerwrap">
<?php else : ?> 
 <div id="navwrap">
<?php endif; ?>
	<div id="navcontainer" class="container-fluid">   
		<div id="navflex" class="row-fluid">
			<div id="logo">
					<h2><a href="<?php echo JURI::base(); ?>" title="<?php echo htmlspecialchars($logoText); ?>"><?php echo htmlspecialchars($logoText); ?></a></h2>
					<h3><?php echo htmlspecialchars($slogan); ?></h3> 
			</div>
			<div id="navright" >
		
				<div id="topmenu" class="navbar navbar-inverse">
					<div id="topnav" class="navbar-inner">
						<div id="myoverlay"></div>
						<a id="menu-button" href="#sidr" class="fa fa-bars" >

						</a>
						<div id="sidr" >
							<a href="#" id="myclosebtn" >&times;</a>
							<?php if ( $feedurl || $facebookurl || $twitterurl || $youtubeurl || $contacturl || $searchurl || $button ) : ?>
							<div id="soci2">
							<?php if($feedurl) : ?>
								<a target="_blank" class="myfeed" href="<?php echo $feedurl; ?>" title="Feed"><i class="fas fa-rss"></i></a>
							<?php endif; ?>
							<?php if($facebookurl) : ?>
								<a target="_blank" class="myfacebook" href="<?php echo $facebookurl; ?>" title="Facebook"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
							<?php endif; ?>
							<?php if($twitterurl) : ?>
								<a target="_blank" class="mytwitter" href="<?php echo $twitterurl; ?>" title="Twitter"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
							<?php endif; ?>
							<?php if($youtubeurl) : ?>
								<a target="_blank" class="myyoutube" href="<?php echo $youtubeurl; ?>" title="Youtube"><i class="fab fa-youtube"></i></a>
							<?php endif; ?>
							<?php if($contacturl) : ?>
								<a class="mycontact" href="<?php echo $contacturl; ?>" title="Contact"><i class="far fa-envelope"></i></a>
							<?php endif; ?>
							<?php if($searchurl) : ?>
								<a class="mysearch" href="<?php echo $searchurl; ?>" title="Search"><i class="fa fa-search"></i></a>
							<?php endif; ?>
							<?php if($button) : ?>
									<a class="btn button-menu2 mybutton" href="<?php echo $button; ?>" title=""><?php echo $buttontxt; ?></a>
							<?php endif; ?>
							</div>
							<?php endif; ?>
							<?php if($this->countModules('position-1')) : ?>
								<jdoc:include type="modules" name="position-1" style="none" />
							<?php endif; ?>
						</div>
					</div>	
					<div id="soci">
						<?php if($feedurl) : ?>
							<a target="_blank" class="myfeed" href="<?php echo $feedurl; ?>" title="Feed"><i class="fas fa-rss"></i></a>
						<?php endif; ?>
						<?php if($facebookurl) : ?>
							<a target="_blank" class="myfacebook" href="<?php echo $facebookurl; ?>" title="Facebook"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
						<?php endif; ?>
						<?php if($twitterurl) : ?>
							<a target="_blank" class="mytwitter" href="<?php echo $twitterurl; ?>" title="Twitter"><i class="fab fa-twitter"></i></a>
						<?php endif; ?>
						<?php if($youtubeurl) : ?>
							<a target="_blank" class="myyoutube" href="<?php echo $youtubeurl; ?>" title="Youtube"><i class="fab fa-youtube"></i></a>
						<?php endif; ?>
						<?php if($contacturl) : ?>
						<a class="mycontact" href="<?php echo $contacturl; ?>" title="Contact"><i class="far fa-envelope"></i></a>
						<?php endif; ?>
						<?php if($searchurl) : ?>
							<a class="mysearch" href="<?php echo $searchurl; ?>" title="Search"><i class="fa fa-search"></i></a>
						<?php endif; ?>
						<?php if($button) : ?>
							<a class="btn button-menu mybutton" href="<?php echo $button; ?>" title=""><?php echo $buttontxt; ?></a>
						<?php endif; ?>
					</div>
					
				</div> 
				
			</div>
		</div>
	</div>
	<?php if ( 1 == $isheader && 1 == $showHeader ) : ?> 
	<header id="masthead" >
			<?php if ( $headerText ) : ?>
				<h2 class="fullpageheader"><?php echo $headerText; ?></h2>
			<?php endif; ?>
			<?php if ( $headerDesc ) : ?>
				<h3 class="fullpageheader"><?php echo $headerDesc; ?></h3>
			<?php endif; ?>
			<?php if ( $buttonText ) : ?>
				<a href="<?php echo $buttonURL; ?>" class="btn fullpageheader"><?php echo $buttonText; ?></a>
			<?php endif; ?>

	</header><!-- #masthead -->	
	<?php endif; ?>
</div>
<?php if ( 0 == $isheader || 0 == $showHeader ) : ?>
<div id="navsepwrap">
	<div id="navsepcontainer" class="container-fluid">
		<div id="navsep" class="dottedbg"></div>
	</div>
</div>
<?php endif; ?>

<div id="allwrap" >

	<div id="wrap" class="container-fluid" >

		<?php if($this->countModules('position-2')) : ?>
			<div id="pathway">
				<jdoc:include type="modules" name="position-2" />
			</div>
		<?php endif; ?> 
		<div id="cbody" class="row-fluid">
			<?php if($showLeftColumn) : ?>
				<div id="sidebar" class="span<?php echo $leftColumnWidth; ?>">   
					<jdoc:include type="modules" name="position-7" style="xhtml" />  
				</div>
			<?php endif; ?>
			<div id="content60" class="span<?php echo $contentWidth; ?>">  
				<div id="content">
					<jdoc:include type="message" />
					<jdoc:include type="component" /> 
				</div> 
			</div>
			<?php if($showRightColumn) : ?>
				<div id="sidebar-2" class="span<?php echo $rightColumnWidth; ?>">   
					<jdoc:include type="modules" name="position-6" style="xhtml" />   
				</div>
			<?php endif; ?>
		</div>
 
<!--end of wrap-->
	</div>
  
<!--end of allwrap-->
</div>

<div id="footerwrap"> 
	<div id="footer" class="container-fluid"> 
		<div class="row-fluid">
			<?php if($this->countModules('position-14')) : ?>	
				<jdoc:include type="modules" name="position-14" style="xhtml" />  
			<?php endif; ?>
		</div>
	</div>
	<div id="a4j" class="container-fluid"><a href="http://a4joomla.com/"><?php echo JText::_('TPL_A4JOOMLA-DARK-FREE_FOOTER_LINK_TEXT');?></a></div> 
</div>
</body>
</html>
:like: สิ่งนี้
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 18026
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: สอบถามการสร้าง templates ใน joomla

Post by tsukasaz »

เช็คก่อนครับว่า กำหนดตำแหน่งให้ module ถูกต้องไหม เพราะ template แต่ละตัวอาจใช้ชื่อตำแหน่งไม่เหมือนกัน
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
Thanapoom1514
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 989
Joined: 04/07/2022 9:46 am

Re: สอบถามการสร้าง templates ใน joomla

Post by Thanapoom1514 »

ได้แล้วครับ ผมใส่ params ของ template ที่เอามาทดลองแล้วมาใส่ templateของตัวเองที่ทำขึ้น ก็ขึ้นแสดงโมดูลขึ้นมาให้ครับ
Joomla Development-1.png
Joomla Development-1.png (46.17 KiB) Viewed 310 times
:like: สิ่งนี้
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests