ขอโค้ด ส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Pei18

ขอโค้ด ส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์

Postby Pei18 » 19/06/2006 10:32 am

อยากได้โค้ดการส่งอีเมล์และแนบไฟล์ที่มากกว่า1ไฟล์ นะครับ
ใครพอจะมีตัวอย่างหรือพอรู้ช่วยบอกหน่อยครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 21809
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Postby mindphp » 19/06/2006 11:59 am

ลองดู อันนี้ เค้าเขียนไว้เป็น class เอาไปประยุคย์ให้เองนะครับ

Code: Select all

<?php

/*


   this class encapsulates the PHP mail() function.
   implements CC, Bcc, Priority headers


@version   1.3

- added ReplyTo( $address ) method
- added Receipt() method - to add a mail receipt
- added optionnal charset parameter to Body() method. this should fix charset problem on some mail clients
        
@example

   include "libmail.php";
   
   $m= new Mail; // create the mail
   $m->From( "leo@isp.com" );
   $m->To( "destination@somewhere.fr" );
   $m->Subject( "the subject of the mail" );   

   $message= "Hello world!\nthis is a test of the Mail class\nplease ignore\nThanks.";
   $m->Body( $message);   // set the body
   $m->Cc( "someone@somewhere.fr");
   $m->Bcc( "someoneelse@somewhere.fr");
   $m->Priority(4) ;   // set the priority to Low
   $m->Attach( "/home/leo/toto.gif", "image/gif" ) ;   // attach a file of type image/gif
   $m->Send();   // send the mail
   echo "the mail below has been sent:<br><pre>", $m->Get(), "</pre>";

   
LASTMOD
   Fri Oct  6 15:46:12 UTC 2000

@author   Leo West - lwest@free.fr

*/


class Mail
{
   /*
   list of To addresses
   @var   array
   */
   var $sendto = array();
   /*
   @var   array
   */
   var $acc = array();
   /*
   @var   array
   */
   var $abcc = array();
   /*
   paths of attached files
   @var array
   */
   var $aattach = array();
   /*
   list of message headers
   @var array
   */
   var $xheaders = array();
   /*
   message priorities referential
   @var array
   */
   var $priorities = array( '1 (Highest)', '2 (High)', '3 (Normal)', '4 (Low)', '5 (Lowest)' );
   /*
   character set of message
   @var string
   */
   var $charset = "us-ascii";
   var $ctencoding = "7bit";
   var $receipt = 0;
   

/*

   Mail contructor
   
*/

function Mail()
{
   $this->autoCheck( true );
   $this->boundary= "--" . md5( uniqid("myboundary") );
}


/*      

activate or desactivate the email addresses validator
ex: autoCheck( true ) turn the validator on
by default autoCheck feature is on

@param boolean   $bool set to true to turn on the auto validation
@access public
*/
function autoCheck( $bool )
{
   if( $bool )
      $this->checkAddress = true;
   else
      $this->checkAddress = false;
}


/*

Define the subject line of the email
@param string $subject any monoline string

*/
function Subject( $subject )
{
   $this->xheaders['Subject'] = strtr( $subject, "\r\n" , "  " );
}


/*

set the sender of the mail
@param string $from should be an email address

*/
 
function From( $from )
{

   if( ! is_string($from) ) {
      echo "Class Mail: error, From is not a string";
      exit;
   }
   $this->xheaders['From'] = $from;
}

/*
 set the Reply-to header
 @param string $email should be an email address

*/
function ReplyTo( $address )
{

   if( ! is_string($address) )
      return false;
   
   $this->xheaders["Reply-To"] = $address;
      
}


/*
add a receipt to the mail ie.  a confirmation is returned to the "From" address (or "ReplyTo" if defined)
when the receiver opens the message.

@warning this functionality is *not* a standard, thus only some mail clients are compliants.

*/
 
function Receipt()
{
   $this->receipt = 1;
}


/*
set the mail recipient
@param string $to email address, accept both a single address or an array of addresses

*/

function To( $to )
{

   // TODO : test validit้ sur to
   if( is_array( $to ) )
      $this->sendto= $to;
   else
      $this->sendto[] = $to;

   if( $this->checkAddress == true )
      $this->CheckAdresses( $this->sendto );

}


/*      Cc()
 *      set the CC headers ( carbon copy )
 *      $cc : email address(es), accept both array and string
 */

function Cc( $cc )
{
   if( is_array($cc) )
      $this->acc= $cc;
   else
      $this->acc[]= $cc;
      
   if( $this->checkAddress == true )
      $this->CheckAdresses( $this->acc );
   
}/*      Bcc()
 *      set the Bcc headers ( blank carbon copy ).
 *      $bcc : email address(es), accept both array and string
 */

function Bcc( $bcc )
{
   if( is_array($bcc) ) {
      $this->abcc = $bcc;
   } else {
      $this->abcc[]= $bcc;
   }

   if( $this->checkAddress == true )
      $this->CheckAdresses( $this->abcc );
}


/*      Body( text [, charset] )
 *      set the body (message) of the mail
 *      define the charset if the message contains extended characters (accents)
 *      default to us-ascii
 *      $mail->Body( "m้l en fran็ais avec des accents", "iso-8859-1" );
 */
function Body( $body, $charset="" )
{
   $this->body = $body;
   
   if( $charset != "" ) {
      $this->charset = strtolower($charset);
      if( $this->charset != "us-ascii" )
         $this->ctencoding = "8bit";
   }
}


/*      Organization( $org )
 *      set the Organization header
 */
 
function Organization( $org )
{
   if( trim( $org != "" )  )
      $this->xheaders['Organization'] = $org;
}


/*      Priority( $priority )
 *      set the mail priority
 *      $priority : integer taken between 1 (highest) and 5 ( lowest )
 *      ex: $mail->Priority(1) ; => Highest
 */
 
function Priority( $priority )
{
   if( ! intval( $priority ) )
      return false;
      
   if( ! isset( $this->priorities[$priority-1]) )
      return false;

   $this->xheaders["X-Priority"] = $this->priorities[$priority-1];
   
   return true;
   
}


/*   
 Attach a file to the mail
 
 @param string $filename : path of the file to attach
 @param string $filetype : MIME-type of the file. default to 'application/x-unknown-content-type'
 @param string $disposition : instruct the Mailclient to display the file if possible ("inline") or always as a link ("attachment") possible values are "inline", "attachment"
 */

function Attach( $filename, $filetype = "", $disposition = "inline" )
{
   // TODO : si filetype="", alors chercher dans un tablo de MT connus / extension du fichier
   if( $filetype == "" )
      $filetype = "application/x-unknown-content-type";
      
   $this->aattach[] = $filename;
   $this->actype[] = $filetype;
   $this->adispo[] = $disposition;
}

/*

Build the email message

@access protected

*/
function BuildMail()
{

   // build the headers
   $this->headers = "";
//   $this->xheaders['To'] = implode( ", ", $this->sendto );
   
   if( count($this->acc) > 0 )
      $this->xheaders['CC'] = implode( ", ", $this->acc );
   
   if( count($this->abcc) > 0 )
      $this->xheaders['BCC'] = implode( ", ", $this->abcc );
   

   if( $this->receipt ) {
      if( isset($this->xheaders["Reply-To"] ) )
         $this->xheaders["Disposition-Notification-To"] = $this->xheaders["Reply-To"];
      else
         $this->xheaders["Disposition-Notification-To"] = $this->xheaders['From'];
   }
   
   if( $this->charset != "" ) {
      $this->xheaders["Mime-Version"] = "1.0";
      $this->xheaders["Content-Type"] = "text/plain; charset=$this->charset";
      $this->xheaders["Content-Transfer-Encoding"] = $this->ctencoding;
   }

   $this->xheaders["X-Mailer"] = "Php/libMailv1.3";
   
   // include attached files
   if( count( $this->aattach ) > 0 ) {
      $this->_build_attachement();
   } else {
      $this->fullBody = $this->body;
   }

   reset($this->xheaders);
   while( list( $hdr,$value ) = each( $this->xheaders )  ) {
      if( $hdr != "Subject" )
         $this->headers .= "$hdr: $value\n";
   }
   

}

/*      
   fornat and send the mail
   @access public
   
*/
function Send()
{
   $this->BuildMail();
   
   $this->strTo = implode( ", ", $this->sendto );
   
   // envoie du mail
   $res = @mail( $this->strTo, $this->xheaders['Subject'], $this->fullBody, $this->headers );

}/*
 *      return the whole e-mail , headers + message
 *      can be used for displaying the message in plain text or logging it
 */

function Get()
{
   $this->BuildMail();
   $mail = "To: " . $this->strTo . "\n";
   $mail .= $this->headers . "\n";
   $mail .= $this->fullBody;
   return $mail;
}


/*
   check an email address validity
   @access public
   @param string $address : email address to check
   @return true if email adress is ok
 */
 
function ValidEmail($address)
{
   if( ereg( ".*<(.+)>", $address, $regs ) ) {
      $address = $regs[1];
   }
    if(ereg( "^[^@  ]+@([a-zA-Z0-9\-]+\.)+([a-zA-Z0-9\-]{2}|net|com|gov|mil|org|edu|int)\$",$address) )
       return true;
    else
       return false;
}


/*

   check validity of email addresses
   @param   array $aad -
   @return if unvalid, output an error message and exit, this may -should- be customized

 */
 
function CheckAdresses( $aad )
{
   for($i=0;$i< count( $aad); $i++ ) {
      if( ! $this->ValidEmail( $aad[$i]) ) {
         echo "Class Mail, method Mail : invalid address $aad[$i]";   
         exit;
      }
   }
}


/*
 check and encode attach file(s) . internal use only
 @access private
*/

function _build_attachement()
{

   $this->xheaders["Content-Type"] = "multipart/mixed;\n boundary=\"$this->boundary\"";

   $this->fullBody = "This is a multi-part message in MIME format.\n--$this->boundary\n";
   $this->fullBody .= "Content-Type: text/plain; charset=$this->charset\nContent-Transfer-Encoding: $this->ctencoding\n\n" . $this->body ."\n";
   
   $sep= chr(13) . chr(10);
   
   $ata= array();
   $k=0;
   
   // for each attached file, do...
   for( $i=0; $i < count( $this->aattach); $i++ ) {
      
      $filename = $this->aattach[$i];
      $basename = basename($filename);
      $ctype = $this->actype[$i];   // content-type
      $disposition = $this->adispo[$i];
      
      if( ! file_exists( $filename) ) {
         echo "Class Mail, method attach : file $filename can't be found"; exit;
      }
      $subhdr= "--$this->boundary\nContent-type: $ctype;\n name=\"$basename\"\nContent-Transfer-Encoding: base64\nContent-Disposition: $disposition;\n  filename=\"$basename\"\n";
      $ata[$k++] = $subhdr;
      // non encoded line length
      $linesz= filesize( $filename)+1;
      $fp= fopen( $filename, 'r' );
      $ata[$k++] = chunk_split(base64_encode(fread( $fp, $linesz)));
      fclose($fp);
   }
   $this->fullBody .= implode($sep, $ata);
}


} // class Mail


?>

ได้ผลยังไง กลับมาบอกกล่างกันบ้างนะครับ

caraoke
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 17/08/2008 9:13 am

Re: ขอโค้ด ส่งอีเมล์พร้อมแนบไฟล์

Postby caraoke » 17/08/2008 10:24 am

ต้องลองดู


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests