ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by modtanoy_pen »

การทำงานของ phpbb จะมี 2 ส่วนคือ ส่วนของหน้า web และในส่วนของ admin
ในส่วนของหน้า web จะทำงานเป็นfile โดยสร้าง file ขึ้นมา 1 file แล้วทำงานให้จบในfile เดียวโดยการสร้าง mode ในการเข้าถึง
และในส่วนของ admin จะมีการสร้าง class ขึ้นมาและสร้าง mode ในการเข้าถึงโดยการทำงานจะไม่มี file
การเข้าใช้งานในส่วนของ admin ใน phpbb นั้นจะมีการเข้ารหัส 2 ครั้ง
ในการสร้าง module ต้องมี
-Template
- File ทำงาน .php
- Info ของ module
- File ภาษา
Info มีไว้สำหรับระบุชื่อ file มี title , version,ฟังก์ชั่น install,uninstall
ในส่วนของ admin การสร้าง file ต่างๆจะถูกเก็บไว้ที่ acp เช่นในส่วนของ include/acp
และในส่วนของ template จะเก็บไว้ที่ adm/style
ในส่วนของหน้าเว็บจะเก็บไว้ข้างนอก
Last edited by mindphp on 08/12/2012 12:14 pm, edited 2 times in total.
Reason: แก้ไขคำ และหัวข้อกระทู้
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ความรู้เบื้องต้น PHPBB

Post by modtanoy_pen »

การสร้างไฟล์ภาษา
การสร้างไฟล์ภาษาแต่ละ page จะต้องตั้งชื่อให้เหมือน page ที่เราจะสร้างประโยชน์ของการสร้างไฟล์ภาษานั้นคือเพื่อการใช้งานระบบได้หลายภาษาเช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่ว่าผู้ใช้ใช้ภาษาอะไร โดยที่เราไม่ต้องสร้างเว็บหลายภาษา

ตัวอย่างการสร้างไฟล์ภาษา

Code: Select all

<?php
/**
*
* about.php [Thai]  //ชื่อ page ที่เราสร้าง
*
* @package language
* @version $Id: $
* @copyright (c) 2011 phpBB Group
* @author 2011-04-18 - phpBBThailand.com//สร้างโดย
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
*
*/

/**
* DO NOT CHANGE
*/
if (!defined('IN_PHPBB'))
{
    exit;
}

if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
    $lang = array();
}
$lang = array_merge($lang, array(
    'AB_MY_ABOUT'    => 'ทดอบสอบหน้าที่สร้างเอง',//การตั้งชื่อควรเป็นตัวใหญ่เพื่อไม่ให้มีการซ้ากับคำอื่นเราควรใช้ตัวย่อของชื่อ file ที่เราสร้างใส่ไว้ข้างหน้าตัวอย่างคือเราสร้างชื่อfile ว่า about เราจะใส่ AB_ ไว้ข้างหน้า
        'AB_MY_ABOUT2'  => 'ทดอบสอบหน้าที่สร้างเอง 2 '
    
));    
?> 
การเก็บ file ภาษาถ้าเป็นของหน้าเว็บจัดก็บไว้ที่ folder
language/folderภาษา
เช่น

Code: Select all

language/en/ชื่อไฟล์ภาษา.php
language/th/ชื่อไฟล์ภาษา.php
ภาษาที่เราสร้างถ้าเป็นในส่วนของ admin จะเก็บไว้ที่
language/folder ภาษาที่เราสร้าง/folder acp
เช่น

Code: Select all

language/en/acp/ชื่อไฟล์ภาษา.php
language/th/acp/ชื่อไฟล์ภาษา.php
Last edited by mindphp on 28/11/2012 11:26 am, edited 2 times in total.
Reason: แก้ข้อความ
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ความรู้เบื้องต้น สำหรับ Mod PHPBB3

Post by modtanoy_pen »

การเรียกใช้งานไฟล์ภาษา
ก่อนที่เราจะใช้ file ภาษาที่เราจะสร้างจะต้องทำการ register file ที่เราสร้างลง file php ที่เราทำงานก่อน ตัวอย่าง fileภาษาที่เราสร้างชื่อ about.php แต่เวลาเรียกใช้ไม่ต้องมีนามสกุล โดยใช้คำสั่ง add_lang('ชื่อ file ภาษาที่เราสร้างโดยไม่ต้องใส่นามสกุล')
ตัวอย่าง การ register file ภาษาที่สร้าง

Code: Select all

<?php
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = (defined('PHPBB_ROOT_PATH')) ? PHPBB_ROOT_PATH : './';
$phpEx = substr(strrchr(__FILE__, '.'), 1);
include($phpbb_root_path . 'common.' . $phpEx);

// Start session management
$user->session_begin();
$auth->acl($user->data);
$user->setup();

$user->add_lang('about');//การ register file ภาษาที่เราสร้าง

page_header('About Us ---------------');


// trigger_error('NO_TOPIC');
    

$template->assign_vars(array(
    'CTIME'=> date('Y-m-d H:i:s') .' Hi',
        'AB_MY_ABOUT2'=> $user->lang['AB_MY_ABOUT2'],//กำหนดค่าตัวแปรภาษา
));

$template->set_filenames(array(
    'body' => 'about.html',
));

make_jumpbox(append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx"));
page_footer();
?>
ตัวอย่าง การใช้งานภาษาที่สร้าง
การเรียกใช้มี 2 แบบคือ 1. เรียกใช้ที่หน้า template ตัวอย่างการเรียกใช้งาน {L_AB_MY_ABOUT} L_ คือตัวย่อของ Language การเรียกใช้ภาษาโดยตรงที่หน้า template จะต้องใส่ L_ ตามด้วยตัวแปลภาษาที่เราสร้างไว้
2.เรียกใช้ผ่านตัวแปลที่กำหนดไว้ที่หน้าทำงาน (.php ตัวอย่างด้านบน) ตัวอย่างการเรียกใช้งาน {AB_MY_ABOUT2} เรียกใช้ได้เลยโดยไม่ต้องมีตัว L ด้านหน้า

Code: Select all

<!-- INCLUDE overall_header.html -->
about.html
<h2> ---
  {L_AB_MY_ABOUT}  
  -----
</h2>

{AB_MY_ABOUT2}

{L_ATTACHED_IMAGE_NOT_IMAGE} 
<h2>About Us -{CTIME}</h2>
<div class="panel">
  <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

  <div class="content">
   <p>
     We were founded this year to bring you the best forum on the Internet!
     
     We promise to do the following:
     <ul>
      <li>Provide new content</li>
      <li>provide a friendly atmosphere</li>
      <li>Provide an environment where you can have fun!</li>
     </ul>
   </p>
  </div>

  <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>

<!-- INCLUDE jumpbox.html -->
<!-- INCLUDE overall_footer.html -->
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ความรู้เบื้องต้น สำหรับ Mod PHPBB3

Post by modtanoy_pen »

Themplate

ค่าคงที่ของ themplate
T_THEME_PATH เก็บ css ./styles/prosilver/theme
T_TEMPLATE_PATH เก็บ folder template ./styles/prosilver/template
T_IMAGESET_PATH เก็บรูปภาพ css ./styles/prosilver/imageset
T_IMAGESET_LANG_PATH เก็บรูปภาพภาษา ./styles/prosilver/imageset/en
T_IMAGES_PATH เก็บรูปข้างนอก ./images/
T_SMILIES_PATH เก็บรูปยิ้ม ./images/smilies/
T_AVATAR_PATH เก็บสัญญาลักษณ์หน้าตัวเองเป็นรูปการ์ตูน ./images/smilies/
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ความรู้เบื้องต้น สำหรับ Mod PHPBB3

Post by modtanoy_pen »

การวนลูปส่งค่าไปให้ Themplate เพื่อการทำ list ข้อมูล
ใช้คำสั่ง assign_block_vars
ตัวอย่าง

Code: Select all

while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
{
  $template->assign_block_vars('loopname', array(
    'FOO' => $row['foo'],
    'BAR' => $row['bar']
  ));
}
ตัวอย่างลูปซ้อนลูป

Code: Select all

while ($topic = $db->sql_fetchrow($result))
{
  $template->assign_block_vars('topic', array(
    'TOPIC_ID' => $topic['topic_id']
  ));

  while ($post = $db->sql_fetchrow($result))
  {
    $template->assign_block_vars('topic.post', array(
      'POST_ID' => $post['post_id']
    ));
  }
}
User avatar
modtanoy_pen
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 116
Joined: 19/10/2012 4:27 pm

Re: ความรู้เบื้องต้น สำหรับ Mod PHPBB3

Post by modtanoy_pen »

การใช้ IF , ELSEIF ใน Themplate
ตัวอย่างการใช้ IF

Code: Select all

<!-- IF expr -->
markup
<!-- ENDIF -->
ตัวอย่างการใช้ IF แบบลูป

Code: Select all

<!-- IF loop.S_ROW_COUNT is even -->
markup
<!-- ENDIF -->
ตัวอย่างการใช้ ELSEIF

Code: Select all

!-- IF expr1 -->
markup
<!-- ELSEIF expr2 -->
markup
.
.
.
<!-- ELSEIF exprN -->
markup
<!-- ELSE -->
markup
<!-- ENDIF -->
ตัวอย่าง การวนลูปใน Table การสลับสีของตาราง

Code: Select all

<table>
<!-- IF loop.S_ROW_COUNT is even -->
<tr class="row1">
<!-- ELSE -->
<tr class="row2">
<!-- ENDIF -->
<td>HELLO!</td>
</tr>
</table>

Code: Select all

<table>
<!-- IF loop.S_ROW_COUNT > 10 -->
<tr bgcolor="#FF0000">
<!-- ELSEIF loop.S_ROW_COUNT > 5 -->
<tr bgcolor="#00FF00">
<!-- ELSEIF loop.S_ROW_COUNT > 2 -->
<tr bgcolor="#0000FF">
<!-- ELSE -->
<tr bgcolor="#FF00FF">
<!-- ENDIF -->
<td>hello!</td>
</tr>
</table>
M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

Re: ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by M008 »

คำสั่งเชื่อมต่อไฟล์

Code: Select all

<!-- INCLUDE filename -->
การเขียนปิด tags การรวม PHP ใน template

Code: Select all

<!-- PHP -->
echo "hello!";
<!-- ENDPHP -->
ข้อจำกัดในการกำหนด keyword
-- จะต้องเว้นวรรคทั้งก่อนและหลัง "=" เสมอ
-- เมื่อมีการกำหนด strings จะต้องใช้ single quotes
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!-- DEFINE $COLSPAN = 3 --> 
<!-- DEFINE $CLASS = 'class1' --> 
User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Re: ความรู้เบื้องต้น สอน การพัฒนา Mod PHPBB3

Post by M004 »

ตัวอย่างการใช้งาน sql in set

Code: Select all

$sql = 'UPDATE ' . MOD_DICTIONARY_TOPICE_TABLE . ' SET ' . $db->sql_build_array('UPDATE', array(
                            'topics_id'        => $cbItems_array,
                            )   
                        ) . ' WHERE ' . $db->sql_in_set('dictionary_id', $Id);
                        
                        $sql_query = $db->sql_query($sql);

                        $template->assign_vars(array(
                         'SAVE_EDIT_DATA'   =>  $user->lang['DIC_EDIT_SAVE'],
                          )  ); 
การใช้งาน sql in set คือการนำค่าที่อยู่ในรูป array มา query
Post Reply

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests