สรุปบทเรียนที่เรียน Python จาก Play List VDO ของ Mindphp VDO MAn

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

สรุปบทเรียนที่เรียน Python จาก Play List VDO ของ Mindphp VDO MAn

Post by benzas00123 »

ทั้งหมดที่สรุปไว้ในกระทู้นี้ มาจาก
https://www.youtube.com/watch?v=qBeoKOI ... f8OPMSeGoT
VDO สอน Python แรกๆ สุดของเมืองไทย

บทเรียน สอน Python บทที่ 14 การจัดการข้อผิดพลาดใน Python
รูปแบบของ Exception

Code: Select all

try:
  Statement(s)
  ..........
  ..........
except exceptionl:
  Statement(s)
  ..........
  ..........
except exception2:
  Statement(s)
  ..........
  ..........
else:
  Statement(s)
  ..........
  ..........
Exception ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยที่จะแสดงออกมาให้เข้าใจง่ายและโปรแกรมยังสามารถรันต่อไปได้โดยไม่หยุดทำงานเมื่อขึ้น error โดยภายใน except สามารถใส่เงื่อนไขได้ มี except ได้หลายตัว ตัวสุดท้ายจะไม่ใช้ else ก็ได้

ตัวอย่าง

Code: Select all

import sys
try:
  number = int(input("Please input a number : "))
except ValueError:
  print("Your input the wrong type")
  sys.exit()

print("You number is : ", number)
ผลลัพ
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (9.26 KiB) Viewed 140 times
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-2.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-2.png (9.55 KiB) Viewed 140 times
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: สรุปบทเรียนที่เรียน

Post by benzas00123 »

บทเรียน สอน Python บทที่ 18 การสร้าง Function โดยมี Variable-lengh ของ Python

python สาารถเขียนฟังชั่นโดยมีขนาดของ argument ไม่แน่นอนได้ ทำให้การเขียนโปรแกรมมีความยืดหยุ่น โดยระบุ argument ที่ไม่แน่นอนด้วยการเพิ่ม "*" ไว้ข้างหน้า

รูปแบบการสร้าง Variable-lengh

Code: Select all

def functionname([farmal_args,] *ver_args_tuple):
  "func_docs"
  function_suite
  returen [expression]
ตัวอย่าง

Code: Select all

def myfunc_var(arg1, *vartuple):
  print("Argument is : ",arg1)
  for v in vartuple:
    print ("Vartuple is : ",v)

myfunc_var("Mindphp.com");
print("------------------------")
myfunc_var("Mindphp.com","Training","Python");
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (15 KiB) Viewed 132 times
Last edited by benzas00123 on 08/01/2020 2:20 pm, edited 1 time in total.
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: สรุปบทเรียนที่เรียน

Post by benzas00123 »

บทเรียน สอน Python บทที่ 23 การใช้ Form Import ใน Python

การเรียกใช้ Module มีด้วยกัน 3 แบบ คือ
1. import ตามด้วยชื่อModule เพื่อที่จะเรียกใช้ฟังชั่นทั้งหมด แต่จะเรียกโดยการใช้ "." โดยหลักการจะเป็น ชื่อModule.ชื่อฟังก์ชั่น

ตัวอย่าง

Code: Select all

Sum_num.py
def sum_n(a,b,c,d)
  i = a + b + c + d
  print("Total = ",i)

Code: Select all

import Sum_num

Sum_num.sum_n(5,6,1,2)
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (4.11 KiB) Viewed 132 times
2. from ชื่อModule import ชื่อฟังชั่นที่เราจะใช้ จะเป็นการเรียกใช้เฉพาะบางฟังก์ชั่น เรียกใช้โดยการใส่ชื่อฟังก์ชั่นได้เลย

ตัวอย่าง

Code: Select all

Sum_num.py
def sum_n(a,b,c,d):
  i = a + b + c + d
  print("Total = ",i)

def sum_n1(a,b,c,d):
  i = a + b + c + d
  print("Total = ",i)

Code: Select all

from Sum_num import sum_n1

sum_n1(5 , 8 ,7 ,9)
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (4.47 KiB) Viewed 132 times
3. from ชื่อModule mport * เป็นการเรียกใช้งานได้ทั้งหมด เหมือนอยู่ในหน้า Module นั้น

Code: Select all

Sum_num.py
def sum_n(a,b,c,d):
  i = a + b + c + d
  print("Total = ",i)

def sum_n1(a,b,c,d):
  i = a + b + c + d
  print("Total = ",i)

Code: Select all

from Sum_num import *

sum_n1(5 , 8 ,7 ,9)
sum_n(4 , 8 ,10 ,9)
ผลลัพท์

ตัวอย่าง
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (5.52 KiB) Viewed 132 times
หลักการในการค้นหา Module โปรแกรมจะเรียกลำดับตามนี้
 • ค้นหาจาก Folder เดียวกับตำแหน่งที่ตั้งของ script นั้นอยู่
 • หากยังหาไม่เจอ จะไปค้นหาที่ตัวแปร PYTHONPATH
 • หากยังไม่เจอ สุดท้ายจะไปค้นหาที่ Default Path
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: สรุปบทเรียนที่เรียน

Post by benzas00123 »

บทเรียน สอน Python บทที่ 25 การสร้างและใช้งาน Packages ของ Python

Packages คือ เป็นที่รวม Module ไว้ใน Folder เดียวกัน โดยใน Folder จะต้องมีไฟล์ "__init__.py" เพื่อไว้สำหรับให้ Python เข้ามาอ่านเป็นไฟล์แรก

โดยวิธีการสร้างคือ
1. นำเอา Module ที่ต้องการจะรวมเป็น Packages มาไว้ใน Folder เดียวกัน
2.สร้างไฟล์ __init__.py ภายใน Folder และภายใน Folder ให้ import Module และ Function ต่างๆที่ต้องการให้เรียบร้อย
3.สร้า Module ที่ต้องทำการเรียก Package มาใช้ โดยการเรียกจะเรียก ชื่อของ Folder แทน
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: สรุปบทเรียนที่เรียน

Post by benzas00123 »

บทเรียน สอน Python บทที่ 49 Built-in List Methods

ฟังชั่น Bull In List นั้นจะมีทั้งหมด 7 ตัวได้แก่
append เพิ่มค่า object เข้าไปในตัวแปร list ค่าใหม่ที่ได้จะต่อหลังค่าสุดท้าย

Code: Select all

a = [23 , "School" , "Hotel" , "Oli Station"]
a.append("Test input")
print(a)
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (11.28 KiB) Viewed 128 times
count นับจำนวน object ที่ซ้ำกันในตัวแปร list

Code: Select all

a = [23 , "School" , "Hotel" , 23 ,"Oli Station", 23]
print(a.count(23))
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (1010 Bytes) Viewed 128 times
extend เอาค่า list ของอีกตัวมาเพิ่มให้กับตัวหลัก

Code: Select all

a = [23 , "School" , "Hotel","Oli Station"]
b = ["Earth" , "Fire"]

a.extend(b)
print(a)
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-2.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-2.png (10.66 KiB) Viewed 128 times
index หาค่า index ของ object ใน list

Code: Select all

a = [23 , "School" , "Hotel","Oli Station"]

print(a.index(23))
print(a.index("Oli Station"))
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (2.75 KiB) Viewed 128 times
insert เพิ่มค่า object เข้าไปใน list ในตำแหน่งของ index

Code: Select all

a = [23 , "School" , "Hotel","Oli Station"]

a.insert(1,"Police")
a.insert(3,"Eco")
print(a)
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-2.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-2.png (5.48 KiB) Viewed 128 times
list.pop ดึงค่า object ใน list ที่ต้องการออกมาไว้ข้างนอก list

Code: Select all

a = [23 , "School" , "Hotel","Oli Station"]

print(a.pop(3))
print(a)
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-3.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-3.png (4.54 KiB) Viewed 128 times
list.remove ลบค่า object ใน list

Code: Select all

a = [23 , "School" , "Hotel","Oli Station"]

a.remove("School")
a.remove(23)
print(a)
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-4.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-4.png (6.29 KiB) Viewed 128 times
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: สรุปบทเรียนที่เรียน

Post by benzas00123 »

บทเรียน สอน Python บทที่ 34 การติดต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ด้วย Python
viewtopic.php?f=144&t=63999
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: สรุปบทเรียนที่เรียน

Post by benzas00123 »

เราสามารถสร้างตารางลงในฐานข้อมูลได้โดยการใช้คำสั่ง SQL คือ CREATE TABLE 'database_name'
ตัวอย่าง Code

Code: Select all

import psycopg2 as p

try:
  con = p.connect(
    host = "localhost",
    database="ben01",
    user="postgres",
    password="postgres",)

  cur = con.cursor()
  cur.execute('DROP TABLE IF EXISTS test_python')
  print('Drop ตาราง test_python เรียบร้อยแล้ว')

  sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_python(
      id serial NOT NULL,
      name_first character varying(100) NOT NULL,
      name_last character varying(100) NOT NULL,
      favorite_color character varying(100),
      CONSTRAINT test_pythons_pkey PRIMARY KEY (id))"""
  cur.execute(sql)
  con.commit()
  print('สร้างตาราง test_python เรียบร้อยแล้ว')
except p.DatabaseError:
  print('Error %s'%p.DatabaseError)
if con:
  con.close()
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (43.85 KiB) Viewed 116 times
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: สรุปบทเรียนที่เรียน

Post by benzas00123 »

เราสามารถเพิ่มข้อมูลลงในตารางฐานข้อมูล โดยการเพิ่มข้อมูลเราสามารถเพิ่มทีละข้อมูลหรือหลายๆข้อมูลพร้อมกันก็ได้ โดยใช้คำสั่ง SQL คือ INSERT INTO โดยมีรูปแบบการเขียนดังนี้

Code: Select all

INSERT IN TO <table_name> VALUES ('data_1', 'data_2', ... , 'data_n')
ตัวอย่าง code

Code: Select all

import psycopg2 as p

try:
  con = p.connect(
    host = "localhost",
    database="ben01",
    user="postgres",
    password="postgres",)

  cur = con.cursor()
  sql = """INSERT INTO test_python(name_first , name_last , favorite_color)
      VALUES ('ชื่อจริง', 'นามสกุล', 'สีดำ')"""
  sql = sql.encode('utf-8')
  try:
    cur.execute(sql)
    con.commit()
    print('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')
  except:
    con.rollback()
    print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')
except p.Error:
  print('ติดต่อฐานข้อมูลผิดพลาด')

if con:
  con.close()
ผลลัพท์
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png
M099 - สิทธิชัย มะแป้น-1.png (21.89 KiB) Viewed 115 times
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests